1 / 1100%
Ii alwaysi starti troubleshootingi usingi thesei simplei networki troubleshootingi stepsi toi helpi
diagnosei andi refinei thei issue.i Becausei iti developsi ai successfuli scenarioi fori thei computer.
1. Checki thei hardware.i Wheni you’rei beginningi thei troubleshootingi process,i checki alli
youri hardwarei toi makei surei it’si connectedi properly,i turnedi on,i andi working.i Ifi ai
cordi hasi comei loosei ori somebodyi hasi switchedi offi ani importanti router,i thisi couldi
bei thei problemi behindi youri networkingi issues.i There’si noi pointi ini goingi throughi thei
processi ofi troubleshootingi networki issuesi ifi alli youi needi toi doi isi plugi ai cordi in.i
Makei surei alli switchesi arei ini thei correcti positionsi andi haven’ti beeni bumpedi
accidentally.
2. Next,i turni thei hardwarei offi andi backi oni again.i Thisi isi thei mainstayi ofi ITi
troubleshooting,i andi whilei iti mighti soundi simplistic,i ofteni iti reallyi doesi solvei thei
problem.i Poweri cyclingi youri modem,i router,i andi PCi cani solvei simplei issuesjusti bei
surei toi leavei eachi devicei offi fori ati leasti 60i secondsi beforei youi turni iti backi on.
3. Usei ipconfig.i Openi thei commandi prompti andi typei “ipconfig”i (withouti thei quotes)i
intoi thei terminal.i Thei Defaulti Gatewayi (listedi last)i isi youri router’si IP.i Youri
computer’si IPi addressi isi thei numberi nexti toi “IPi Address.”i Ifi youri computer’si IPi
addressi startsi withi 169,i thei computeri isi noti receivingi ai validi IPi address.i Ifi iti startsi
withi anythingi otheri thani 169,i youri computeri isi beingi allocatedi ai validi IPi addressi
fromi youri router.
4. Tryi typingi ini “ipconfigi /release”i followedi byi “ipconfigi /renew”i toi geti ridi ofi youri
currenti IPi addressi andi requesti ai newi one.i Thisi willi ini somei casesi solvei thei problem.i
Ifi youi stilli can’ti geti ai validi IPi fromi youri router,i tryi pluggingi youri computeri straighti
intoi thei modemi usingi ani etherneti cable.i Ifi iti works,i thei problemi liesi withi thei router.
5. Usei pingi andi tracert.i Ifi youri routeri isi workingi fine,i andi youi havei ani IPi addressi
startingi withi somethingi otheri thani 169,i thei problem’si mosti likelyi locatedi betweeni
youri routeri andi thei internet.i Ati thisi point,i it’si timei toi usei thei pingi tool.i Tryi sendingi ai
pingi toi ai well-known,i largei server,i suchi asi Google,i toi seei ifi iti cani connecti withi youri
router.i Youi cani pingi Googlei DNSi serversi byi openingi thei commandi prompti andi
typingi “pingi 8.8.8.8”;i youi cani alsoi addi -t”i toi thei endi (pingi 8.8.8.8i -t)i toi geti iti toi keepi
pingingi thei serversi whilei youi troubleshoot.i Ifi thei pingsi faili toi send,i thei commandi
prompti willi returni basici informationi abouti thei issue.
6. Youi cani usei thei tracerti commandi toi doi thei samei thing,i byi typingi “tracerti 8.8.8.8”;i
thisi willi showi youi eachi step,i ori “hop,”i betweeni youri routeri andi thei Googlei DNSi
servers.i Youi cani seei wherei alongi thei pathwayi thei errori isi arising.i Ifi thei errori comesi
upi earlyi alongi thei pathway,i thei issuei isi morei likelyi somewherei ini youri locali network.
7. Performi ai DNSi check.i Usei thei commandi “nslookup”i toi determinei whetheri there’si ai
problemi withi thei serveri you’rei tryingi toi connecti to.i Ifi youi performi ai DNSi checki on,i
fori example,i google.comi andi receivei resultsi suchi asi “Timedi Out,”i “Serveri Failure,”i
“Refused,”i “Noi Responsei fromi Server,”i ori “Networki Isi Unreachable,”i iti mayi indicatei
thei problemi originatesi ini thei DNSi serveri fori youri destination.i (Youi cani alsoi usei
nslookupi toi checki youri owni DNSi server.)
Students also viewed