1 / 3100%
Runningaa Head:aa Annotatedaa outline
1
Weekaa 5aa Assignment
Universityaa ofaa Walden
SOCWaa 6301
Aprilaa 2,2023
Annotatedaa outline
2
Afteraa revisitingaa theaa sixaa peer-reviewedaa researchaa articles,aa someaa ofaa theaa commonaa themesaa
andaa sub-themesaa haveaa beenaa identifiedaa thataa willaa beaa helpfulaa inaa organizingaa anaa outlineaa foraa
theaa reviewaa ofaa theaa literature.aa
Themeaa 1:aa Socialaa justiceaa andaa equality
Socialaa justiceaa isaa knownaa asaa theaa principleaa thataa everyaa societalaa peopleaa shouldaa haveaa
equalaa accessaa toaa rights,aa opportunities,aa andaa resources.aa Theaa articleaa titledaa ‘Socialaa justice:aa
Theaa pathaa toaa unity’aa arguesaa thataa socialaa justiceaa isaa importantaa toaa achieveaa inaa societyaa byaa
promotingaa fairnessaa andaa addressingaa systemicaa inequalitiesaa (Bláhová,aa 2022).aa Itaa emphasizesaa
theaa significanceaa ofaa workingaa towardsaa creatingaa inclusiveaa policiesaa andaa practicesaa andaa
acknowledgingaa historicalaa injusticeaa thataa benefitsaa marginalizedaa communities.aa Theaa authoraa
usedaa culturalaa andaa socioeconomicaa spheresaa foraa socialaa justice,aa interpretingaa theaa defaultaa
principleaa ofaa equality.aa Itaa suggestsaa socialaa justiceaa canaa resultaa inaa aaa moreaa equitableaa andaa
harmoniousaa societyaa foraa all.aa
Themeaa 2:aa Importanceaa ofaa Socialaa Workaa andaa Socialaa Policyaa Practice
Theaa articleaa titledaa Socialaa Workaa andaa Socialaa Policyaa Practice:aa Imperativesaa foraa
Politicalaa Engagementaa highlightsaa theaa factaa thataa theaa involvementaa ofaa socialaa workersaa isaa
criticalaa inaa institutionalaa andaa socialaa policyaa practicesaa toaa createaa valuesaa andaa ensureaa socialaa
justiceaa (Pawar,aa 2019).aa Itaa focusesaa onaa theaa importanceaa ofaa politicalaa engagementaa inaa socialaa
policyaa practiceaa andaa socialaa work.aa Theaa authoraa arguesaa thataa socialaa workersaa haveaa aaa
responsibilityaa toaa addressaa theaa rootaa causesaa ofaa socialaa problemsaa andaa promoteaa socialaa justiceaa
byaa advocatingaa policies.
Themeaa 3:aa Socialaa Justiceaa andaa Equalityaa asaa theaa barrieraa inaa socialaa work
Theaa articleaa titledaa ‘Practicesaa ofaa exclusionaa andaa injusticesaa withinaa socialaa workaa
education’aa byaa Hoskenaa focusesaa onaa howaa socialaa injusticeaa andaa inequalityaa canaa actaa asaa aaa
Annotatedaa outline
3
majoraa barrieraa andaa adverselyaa impactaa theaa socialaa workaa educationaa ofaa learnersaa inaa theaa socialaa
workaa domainaa (Hosken,aa 2018).
Themeaa 4:aa Strategiesaa toaa eliminateaa issuesaa relatingaa toaa injusticeaa andaa inequality
Theaa articleaa namedaa “Someaa Commentsaa onaa theaa Notionaa ofaa Socialaa Workaa asaa aaa
Humanaa Serviceaa Cartel”aa focusesaa onaa theaa valuesaa thataa socialaa workersaa possessaa thataa haveaa aaa
greataa impactaa onaa howaa theyaa makeaa aaa changeaa inaa theaa livesaa ofaa vulnerableaa individualsaa
(Teasleyaa etaa al.,2022).
References
Bláhová,aa S.aa (2022).aa Socialaa justice:aa theaa pathaa toaa unity.aa SNaa Socialaa Sciences,aa 2(8),aa 128.
Hosken,aa N.aa (2018)aa “Practicesaa ofaa exclusionaa andaa injusticesaa withinaa socialaa workaa
education,”aa Socialaa Workaa Education,aa 37(7),aa pp.aa 825837.aa Availableaa at:aa
https://doi.org/10.1080/02615479.2018.1456519.aa
Pawar,aa M.aa (2019).aa Socialaa Workaa andaa socialaa policyaa practice:aa Imperativesaa foraa politicalaa
engagement.aa Theaa Internationalaa Journalaa ofaa Communityaa andaa Socialaa Development,aa
1(1),aa 1527.aa https://doi.org/10.1177/2516602619833219
Teasley,aa M.aa L.,aa Dettlaff,aa A.aa J.,aa &aa Abrams,aa L.aa S.aa (2022).aa Someaa Commentsaa onaa theaa
Notionaa ofaa Socialaa Workaa asaa aaa Humanaa Serviceaa Cartel.aa Researchaa onaa Socialaa Workaa
Practice,aa 32(6),aa 710-713.
Students also viewed
Is there anything else you׳d like to ask? Our top-rated tutors can help you.Click here to post a question×