1 / 5100%
Runningaa Head:aa Socialaa Workaa Pracceaa Research 1
Researchaa Proposalaa Partaa 2
Waldenaa University
SOCWaa 6301:aa Socialaa Workaa Practiceaa Researchaa I
Dr.aa Peteaa R.aa Fawson
Mayaa 6,2023
Socialaa Workaa Pracceaa Research 2
Samplingaa andaa samplingaa methodaa
Inaa thisaa case,aa theaa researchaa questionaa 'Whataa isaa theaa impactaa ofaa socialaa injusticeaa andaa
inequalityaa inaa theaa socialaa workaa field,aa andaa whataa measuresaa canaa beaa takenaa inaa orderaa toaa
eliminateaa oraa tackleaa theaa issuesaa ofaa socialaa injusticeaa andaa inequalityaa inaa theaa socialaa workaa
context?'aa concernsaa socialaa work.aa Therefore,aa theaa populationaa isaa identifiedaa asaa socialaa
workers.aa Toaa advanceaa socialaa justiceaa andaa equality,aa socialaa workersaa playaa aaa crucialaa role.aa
Theseaa professionalsaa primarilyaa dealaa withaa society'saa mostaa vulnerableaa citizens,aa witnessingaa
thataa theiraa requirementsaa areaa addressed,aa andaa theiraa standardaa ofaa livingaa isaa raised.aa
Sinceaa theaa methodologicalaa approachaa isaa identifiedaa asaa aaa qualitativeaa researchaa
method,aa randomaa samplingaa isaa unbiased.aa Theaa focusaa ofaa randomaa samplingaa concernsaa theaa
overallaa populationaa ofaa socialaa workers.aa Theaa samplingaa isaa basedaa onaa theaa inclusionaa andaa
exclusionaa criteria.aa
Dataaa collectionaa
Theaa dataaa collectionaa methodsaa foraa thisaa researchaa studyaa areaa gatheredaa fromaa
secondaryaa sources,aa includingaa publishedaa articles,aa academicaa journals,aa andaa onlineaa sources.aa
Theaa literatureaa reviewaa approachaa isaa aaa comprehensiveaa approachaa includingaa existingaa studiesaa
onaa socialaa injusticeaa andaa inequalityaa inaa theaa socialaa workaa field.aa Aaa wideaa rangeaa ofaa secondaryaa
sourcesaa wasaa examinedaa toaa revealaa theaa severityaa ofaa theaa issueaa linkedaa toaa socialaa injusticeaa andaa
inequality.aa Theseaa resourcesaa playaa aaa crucialaa roleaa inaa theaa researchaa studyaa sinceaa theyaa willaa
improveaa theaa theoreticalaa comprehensionaa ofaa theaa subject,aa especiallyaa theaa severityaa ofaa theaa
detectedaa problemaa (Kaushikaa andaa Walsh,aa 2019).aa Itaa willaa beaa feasibleaa toaa comprehendaa theaa
scopeaa ofaa theaa issueaa byaa incorporatingaa theaa relevantaa sourcesaa intoaa theaa research,aa particularlyaa
howaa socialaa injusticeaa affectsaa theaa deliveryaa ofaa high-qualityaa socialaa workaa servicesaa andaa theaa
system.
Socialaa Workaa Pracceaa Research 3
Ethicsaa andaa culturalaa considerationsaa
Ethicalaa concernsaa inaa theaa researchaa includeaa aaa collectionaa ofaa guidelinesaa thataa willaa
directaa theaa study'saa designsaa andaa methods.aa Theaa culturalaa considerationaa includesaa theaa
behaviours,aa standards,aa goals,aa mindsets,aa andaa rulesaa ofaa theaa study'saa organisations.aa Whileaa
researchingaa socialaa injusticeaa andaa inequalityaa amongaa socialaa workers,aa certainaa ethicalaa andaa
culturalaa considerationsaa comeaa forwardaa asaa anaa issue.aa Someaa ofaa theseaa principlesaa includeaa
voluntaryaa involvement,aa informedaa permission,aa confidentiality,aa privacy,aa theaa possibilityaa ofaa
damage,aa andaa theaa sharingaa ofaa resultsaa (Vivek,aa 2022).aa Interactionsaa betweenaa researchaa
investigatorsaa andaa theaa participantsaa ofaa theiraa investigationsaa mayaa giveaa riseaa toaa significantaa
ethicalaa issues.aa Theaa freedomsaa andaa interestsaa ofaa studyaa participants,aa besidesaa theaa needsaa ofaa
investigators,aa mustaa constantlyaa beaa respectedaa inaa theaa study'saa planning.
Inaa theaa researchaa study,aa itaa isaa necessaryaa toaa addressaa theaa ethicalaa andaa culturalaa issuesaa
mentionedaa aboveaa toaa avoidaa conflictsaa andaa enhanceaa theaa focusaa onaa theaa particularaa research.aa
Theaa firstaa stepaa shouldaa beaa toaa aimaa foraa honestyaa duringaa theaa research.aa Allaa informationaa
shouldaa beaa reportedaa truthfully,aa includingaa data,aa findings,aa techniques,aa andaa publicationaa
history.aa Allaa theaa participantsaa haveaa aaa rightaa toaa confidentiality;aa therefore,aa itaa isaa necessaryaa toaa
safeguardaa theiraa personalaa informationaa asaa longaa asaa possible.aa Toaa addressaa theaa harmaa oraa
damageaa issuesaa toaa participants,aa sensitiveaa questionsaa shouldaa beaa avoided,aa whichaa mayaa causeaa
negativeaa emotions.aa Byaa allowingaa individualsaa toaa makeaa theiraa ownaa decisions,aa informedaa
permissionaa aimsaa toaa includeaa theiraa rights.aa Itaa alsoaa aimsaa toaa safeguardaa individualaa freedomaa
andaa theaa truthaa whileaa preventingaa attacksaa onaa anaa individual'saa integrityaa (Goldbergaa andaa
Warburton,aa 2021).aa Participantsaa mayaa onlyaa decideaa toaa volunteeraa foraa researchaa inaa anaa
educatedaa manneraa ifaa theyaa areaa awareaa ofaa theaa potentialaa dangersaa andaa rewardsaa involved.aa Aaa
descriptionaa ofaa theaa investigationaa andaa itsaa goals,aa andaa additionalaa informationaa regardingaa theaa
Socialaa Workaa Pracceaa Research 4
criteriaaa usedaa toaa chooseaa theaa researchaa participantsaa andaa theaa methodsaa used,aa mustaa allaa beaa
includedaa inaa informedaa andaa voluntaryaa participation.
Discussionaa
Conductingaa aaa studyaa onaa theaa impactaa ofaa socialaa injusticeaa andaa inequalityaa inaa theaa
socialaa workaa fieldaa couldaa haveaa greatlyaa impactedaa theaa profession.aa Withaa suchaa issues,aa socialaa
workersaa faceaa educationalaa inequalityaa andaa employmentaa discriminationaa (Sobočanaa etaa al.,aa
2019).aa Whenaa individualsaa areaa viewedaa improperly,aa socialaa injusticeaa develops.aa Itaa canaa haveaa
long-lastingaa consequences.aa Itaa restrictsaa individuals'aa participationaa inaa opportunitiesaa andaa mayaa
pushaa themaa intoaa unemploymentaa oraa evenaa badaa health.aa However,aa variousaa measuresaa canaa beaa
takenaa toaa improveaa socialaa injusticeaa andaa inequality.aa Itaa hasaa beenaa suggestedaa thataa socialaa
workersaa mightaa assistaa inaa identifyingaa andaa alteringaa institutionalaa policiesaa thataa haveaa failedaa toaa
pointaa outaa andaa leadaa toaa socialaa injusticeaa andaa inequalityaa byaa usingaa transformationalaa
practices.aa Likewise,aa toaa advanceaa justiceaa andaa fairnessaa inaa socialaa work,aa socialaa workersaa mustaa
carryaa outaa theiraa responsibilitiesaa inaa aaa moralaa andaa accountableaa wayaa byaa incorporatingaa ethicalaa
conceptsaa likeaa integrity,aa responsibility,aa fairness,aa justice,aa respect,aa andaa accountabilityaa
(Teasleyaa etaa al.,aa 2022).aa Ifaa theaa dataaa didaa notaa alignaa withaa theaa expectations,aa thenaa reanalysingaa
theaa dataaa wouldaa beaa aaa significantaa approach.
Reflection
Throughaa researchaa discussions,aa itaa isaa comprehendedaa thataa choosingaa theaa properaa
qualitativeaa researchaa methodsaa thataa addressaa theaa researchaa questionaa andaa theaa ethicalaa andaa
culturalaa considerationsaa thataa mustaa beaa consideredaa whenaa conductingaa researchaa regardingaa
socialaa injusticeaa andaa inequalityaa inaa theaa socialaa workaa field.aa Further,aa itaa isaa necessaryaa toaa noteaa
theaa upcomingaa challengesaa duringaa theaa researchaa process.aa Throughaa theaa samplingaa techniquesaa
Socialaa Workaa Pracceaa Research 5
andaa dataaa collectionaa methods,aa itaa canaa beaa beneficialaa toaa gatheraa importantaa informationaa
concerningaa theaa impactaa ofaa socialaa injusticeaa andaa inequalityaa inaa theaa socialaa workaa fieldaa andaa
identifyaa theaa appropriateaa solutionsaa foraa addressingaa theaa issues.aa
References:
Goldberg,aa E.aa M.,aa &aa Warburton,aa R.aa W.aa (2021).aa Endsaa andaa Meansaa inaa Socialaa Work:aa theaa
developmentaa andaa Outcomeaa ofaa aaa caseaa reviewaa systemaa foraa socialaa workers.aa
Routledge.aa
Kaushik,aa V.,aa &aa Walsh,aa C.aa A.aa (2019).aa Pragmatismaa asaa aaa researchaa paradigmaa andaa itsaa
implicationsaa foraa socialaa workaa research.aa Socialaa sciences,aa 8(9),aa 255.aa
Sobočan,aa A.aa M.,aa Bertotti,aa T.,aa &aa Strom-Gottfried,aa K.aa (2019).aa Ethicalaa considerationsaa inaa
socialaa workaa research.aa Europeanaa Journalaa ofaa Socialaa Work,aa 22(5),aa 805-818.aa
Teasley,aa M.aa L.,aa Dettlaff,aa A.aa J.,aa &aa Abrams,aa L.aa S.aa (2022).aa Someaa Commentsaa onaa theaa
Notionaa ofaa Socialaa Workaa asaa aaa Humanaa Serviceaa Cartel.aa Researchaa onaa Socialaa Workaa
Practice,aa 32(6),aa 710-713.aa
Vivek,aa R.aa (2022).aa Ethicsaa inaa aaa qualitativeaa studyaa inaa socialaa work:aa aaa systematicaa review.aa
Socialaa workaa andaa education,aa 9(2),aa 298-304.aa
Students also viewed
Is there anything else you׳d like to ask? Our top-rated tutors can help you.Click here to post a question×