1 / 8100%
1
Researchaa_aa Proposalaa_aa Partaa_aa 1
Classieaa_aa Mejia
SOCWaa_aa 6301:aa_aa Socialaa_aa Workaa_aa Practiceaa_aa Researchaa_aa I
2
Introduction
Theaa_aa roleaa_aa ofaa_aa socialaa_aa workersaa_aa isaa_aa ofaa_aa paramountaa_aa importanceaa_aa toaa_aa promoteaa_aa socialaa_aa
justiceaa_aa andaa_aa equality.aa_aa Theseaa_aa workersaa_aa mainlyaa_aa workaa_aa withaa_aa vulnerableaa_aa membersaa_aa
ofaa_aa societyaa_aa andaa_aa makeaa_aa sureaa_aa thataa_aa theiraa_aa needsaa_aa areaa_aa met,aa_aa andaa_aa theiraa_aa qualityaa_aa
ofaa_aa lifeaa_aa isaa_aa improved.aa_aa Itaa_aa isaa_aa arguedaa_aa thataa_aa theaa_aa contributionsaa_aa madeaa_aa byaa_aa socialaa_aa
workersaa_aa areaa_aa immenseaa_aa (Payne,aa_aa 2020).aa_aa Socialaa_aa workersaa_aa canaa_aa helpaa_aa toaa_aa tackleaa_aa
diverseaa_aa issuesaa_aa thataa_aa existaa_aa inaa_aa societyaa_aa suchaa_aa asaa_aa poverty,aa_aa homelessness,aa_aa mentalaa_aa
healthaa_aa issues,aa_aa etc.aa_aa byaa_aa assessingaa_aa theaa_aa specificaa_aa needsaa_aa ofaa_aa individuals,aa_aa families,aa_aa
andaa_aa otheraa_aa membersaa_aa ofaa_aa communities.aa_aa However,aa_aa aaa_aa majoraa_aa barrieraa_aa thataa_aa mayaa_aa
ariseaa_aa beforeaa_aa socialaa_aa workersaa_aa andaa_aa impedeaa_aa theiraa_aa abilityaa_aa toaa_aa contributeaa_aa toaa_aa
societyaa_aa andaa_aa itsaa_aa membersaa_aa includesaa_aa socialaa_aa injusticeaa_aa andaa_aa inequality.aa_aa Itaa_aa hasaa_aa
beenaa_aa identifiedaa_aa thataa_aa theaa_aa lackaa_aa ofaa_aa socialaa_aa justiceaa_aa inaa_aa theaa_aa socialaa_aa workaa_aa settingaa_aa
hasaa_aa theaa_aa potentialaa_aa toaa_aa giveaa_aa riseaa_aa toaa_aa complexaa_aa issuesaa_aa suchaa_aa asaa_aa exclusionaa_aa andaa_aa
unfairnessaa_aa (O'Brien,aa_aa 2019).aa_aa Dueaa_aa toaa_aa theaa_aa prevalenceaa_aa ofaa_aa injusticeaa_aa andaa_aa
inequality,aa_aa theaa_aa functionsaa_aa thataa_aa areaa_aa carriedaa_aa outaa_aa byaa_aa socialaa_aa workersaa_aa mayaa_aa failaa_aa
toaa_aa createaa_aa valueaa_aa inaa_aa societyaa_aa andaa_aa theaa_aa abilityaa_aa ofaa_aa vulnerableaa_aa membersaa_aa ofaa_aa theaa_aa
societyaa_aa toaa_aa seekaa_aa helpaa_aa mayaa_aa getaa_aa diminished.
Problemaa_aa Statement
Theaa_aa specificaa_aa problemaa_aa onaa_aa whichaa_aa theaa_aa proposedaa_aa researchaa_aa studyaa_aa willaa_aa focusaa_aa isaa_aa
theaa_aa impactaa_aa ofaa_aa socialaa_aa injusticeaa_aa andaa_aa inequalityaa_aa inaa_aa theaa_aa socialaa_aa workaa_aa field.aa_aa
Furthermore,aa_aa theaa_aa proposedaa_aa studyaa_aa willaa_aa alsoaa_aa layaa_aa emphasisaa_aa onaa_aa theaa_aa measuresaa_aa
thataa_aa canaa_aa beaa_aa takenaa_aa toaa_aa mitigateaa_aa theaa_aa issuesaa_aa relatingaa_aa toaa_aa socialaa_aa injusticeaa_aa andaa_aa
inequality.aa_aa Accordingaa_aa toaa_aa existingaa_aa literature,aa_aa theaa_aa roleaa_aa ofaa_aa socialaa_aa justiceaa_aa isaa_aa ofaa_aa
3
cardinalaa_aa importanceaa_aa inaa_aa theaa_aa socialaa_aa workaa_aa settingaa_aa sinceaa_aa itaa_aa helpsaa_aa theaa_aa
professionalsaa_aa toaa_aa overcomeaa_aa aaa_aa diverseaa_aa rangeaa_aa ofaa_aa challengesaa_aa andaa_aa obstaclesaa_aa
suchaa_aa asaa_aa guidesaa_aa socialaa_aa workersaa_aa toaa_aa overcomeaa_aa aaa_aa diverseaa_aa rangeaa_aa ofaa_aa issues,aa_aa
suchaa_aa asaa_aa inequality,aa_aa oppression,aa_aa andaa_aa discriminationaa_aa (Bláhová,aa_aa 2022).aa_aa However,aa_aa
theaa_aa absenceaa_aa ofaa_aa socialaa_aa justiceaa_aa hasaa_aa theaa_aa potentialaa_aa toaa_aa defeataa_aa theaa_aa veryaa_aa
purposeaa_aa ofaa_aa socialaa_aa workaa_aa asaa_aa itaa_aa mayaa_aa widenaa_aa theaa_aa gapaa_aa thataa_aa existsaa_aa inaa_aa societyaa_aa
dueaa_aa toaa_aa disparity.aa_aa Theaa_aa researchaa_aa studyaa_aa willaa_aa helpaa_aa toaa_aa uncoveraa_aa howaa_aa theaa_aa
existenceaa_aa ofaa_aa barriersaa_aa suchaa_aa asaa_aa discriminatoryaa_aa policies,aa_aa racismaa_aa ataa_aa theaa_aa
institutionalaa_aa level,aa_aa etcaa_aa canaa_aa leadaa_aa toaa_aa socialaa_aa injusticeaa_aa andaa_aa inequality.aa_aa Thereaa_aa isaa_aa
anaa_aa opportunityaa_aa toaa_aa integrateaa_aa theaa_aa elementsaa_aa ofaa_aa fairnessaa_aa andaa_aa equityaa_aa inaa_aa socialaa_aa
workaa_aa settingaa_aa soaa_aa thataa_aa diverseaa_aa vulnerableaa_aa membersaa_aa ofaa_aa theaa_aa societyaa_aa canaa_aa getaa_aa
empoweredaa_aa andaa_aa socialaa_aa workersaa_aa canaa_aa playaa_aa aaa_aa proactiveaa_aa roleaa_aa toaa_aa eliminateaa_aa
varyingaa_aa formsaa_aa ofaa_aa socialaa_aa injustices.
Researchaa_aa Question
Theaa_aa researchaa_aa questionaa_aa thataa_aa hasaa_aa beenaa_aa generatedaa_aa toaa_aa addressaa_aa theaa_aa identifiedaa_aa
researchaa_aa problemaa_aa isaa_aa presentedaa_aa below:
Whataa_aa isaa_aa theaa_aa impactaa_aa ofaa_aa socialaa_aa injusticeaa_aa andaa_aa inequalityaa_aa inaa_aa theaa_aa socialaa_aa
workaa_aa fieldaa_aa andaa_aa whataa_aa measuresaa_aa canaa_aa beaa_aa takenaa_aa toaa_aa eliminateaa_aa oraa_aa tackleaa_aa
theaa_aa issuesaa_aa ofaa_aa socialaa_aa injusticeaa_aa andaa_aa inequalityaa_aa inaa_aa theaa_aa socialaa_aa workaa_aa
context?
Theaa_aa researchaa_aa questionaa_aa thataa_aa hasaa_aa beenaa_aa framedaa_aa isaa_aa alignedaa_aa withaa_aa theaa_aa identifiedaa_aa
problemaa_aa thataa_aa revolvesaa_aa aroundaa_aa socialaa_aa injusticeaa_aa andaa_aa inequality.aa_aa Basedaa_aa onaa_aa theaa_aa
existingaa_aa evidence,aa_aa whenaa_aa socialaa_aa injusticeaa_aa elementsaa_aa invadeaa_aa theaa_aa socialaa_aa workaa_aa
4
system,aa_aa theaa_aa practicesaa_aa andaa_aa approachesaa_aa adoptedaa_aa byaa_aa socialaa_aa workersaa_aa failaa_aa toaa_aa
makeaa_aa aaa_aa positiveaa_aa lastingaa_aa impactaa_aa onaa_aa communityaa_aa membersaa_aa whoaa_aa needaa_aa helpaa_aa
andaa_aa assistanceaa_aa (Hosken,aa_aa 2018).aa_aa Socialaa_aa injusticeaa_aa diminishesaa_aa fairness,aa_aa andaa_aa theaa_aa
fundamentalaa_aa purposeaa_aa ofaa_aa socialaa_aa workersaa_aa getsaa_aa lost.
Literatureaa_aa Review
Socialaa_aa justiceaa_aa isaa_aa theaa_aa keyaa_aa ingredientaa_aa inaa_aa socialaa_aa workaa_aa thataa_aa helpsaa_aa inaa_aa
promotingaa_aa fairness.aa_aa Itaa_aa fundamentallyaa_aa ensuresaa_aa thataa_aa inequalitiesaa_aa thataa_aa existaa_aa ataa_aa
theaa_aa systemicaa_aa andaa_aa institutionalaa_aa levelsaa_aa areaa_aa effectivelyaa_aa overcomeaa_aa (Bláhová,aa_aa
2022).aa_aa Asaa_aa theaa_aa issueaa_aa ofaa_aa socialaa_aa injusticeaa_aa hasaa_aa beenaa_aa prevalentaa_aa inaa_aa socialaa_aa
workaa_aa contextaa_aa foraa_aa aaa_aa longaa_aa time,aa_aa socialaa_aa workersaa_aa mustaa_aa consideraa_aa itsaa_aa longaa_aa
historyaa_aa asaa_aa wellaa_aa asaa_aa theaa_aa mainaa_aa bottlenecksaa_aa thataa_aa existaa_aa dueaa_aa toaa_aa whichaa_aa theaa_aa
needsaa_aa ofaa_aa marginalizedaa_aa memberaa_aa ofaa_aa theaa_aa societyaa_aa remainaa_aa unfulfilled.aa_aa Toaa_aa
effectivelyaa_aa overcomeaa_aa theaa_aa issueaa_aa pertainingaa_aa toaa_aa socialaa_aa injusticeaa_aa andaa_aa inequality,aa_aa
bothaa_aa individualsaa_aa asaa_aa wellaa_aa asaa_aa organizationsaa_aa needaa_aa toaa_aa playaa_aa aaa_aa proactiveaa_aa roleaa_aa
inaa_aa theaa_aa socialaa_aa workaa_aa settingaa_aa soaa_aa thataa_aa theaa_aa socialaa_aa objectivesaa_aa canaa_aa beaa_aa achievedaa_aa
ataa_aa anaa_aa integratedaa_aa level.aa_aa Hoskenaa_aa (2018)aa_aa hasaa_aa arguedaa_aa thataa_aa itaa_aa isaa_aa imperativeaa_aa toaa_aa
identifyaa_aa howaa_aa socialaa_aa injusticeaa_aa creepsaa_aa intoaa_aa socialaa_aa workaa_aa andaa_aa adverselyaa_aa affectsaa_aa
theaa_aa abilityaa_aa ofaa_aa socialaa_aa workersaa_aa toaa_aa carryaa_aa outaa_aa theiraa_aa rolesaa_aa andaa_aa responsibilities.aa_aa
Theaa_aa proactiveaa_aa involvementaa_aa ofaa_aa socialaa_aa workersaa_aa inaa_aa socialaa_aa policyaa_aa practiceaa_aa canaa_aa
empoweraa_aa themaa_aa toaa_aa understandaa_aa howaa_aa policiesaa_aa workaa_aa andaa_aa howaa_aa theyaa_aa canaa_aa beaa_aa
effectivelyaa_aa implementedaa_aa ataa_aa theaa_aa practicalaa_aa levelaa_aa toaa_aa mitigateaa_aa socialaa_aa issuesaa_aa
(Pawar,aa_aa 2019).aa_aa Itaa_aa hasaa_aa beenaa_aa arguedaa_aa thataa_aa theaa_aa adoptionaa_aa ofaa_aa transformativeaa_aa
practicesaa_aa byaa_aa socialaa_aa workersaa_aa canaa_aa helpaa_aa toaa_aa identifyaa_aa andaa_aa addressaa_aa poorlyaa_aa
5
plannedaa_aa institutionalaa_aa policiesaa_aa thataa_aa contributeaa_aa toaa_aa socialaa_aa injusticeaa_aa andaa_aa
inequality.aa_aa Similarly,aa_aa foraa_aa promotingaa_aa justiceaa_aa andaa_aa fairnessaa_aa inaa_aa theaa_aa socialaa_aa workaa_aa
context,aa_aa socialaa_aa workersaa_aa needaa_aa toaa_aa carryaa_aa outaa_aa theiraa_aa dutiesaa_aa inaa_aa anaa_aa ethicalaa_aa andaa_aa
responsibleaa_aa manneraa_aa byaa_aa integratingaa_aa ethicalaa_aa principlesaa_aa suchaa_aa asaa_aa integrity,aa_aa
responsibility,aa_aa fairness,aa_aa justice,aa_aa respect,aa_aa andaa_aa accountabilityaa_aa (Teasleyaa_aa etaa_aa al.,aa_aa
2022).
Methodicalaa_aa Approach
Aaa_aa qualitativeaa_aa researchaa_aa methodaa_aa hasaa_aa beenaa_aa identifiedaa_aa asaa_aa anaa_aa idealaa_aa approachaa_aa
thataa_aa willaa_aa helpaa_aa toaa_aa uncoveraa_aa theaa_aa issueaa_aa ataa_aa anaa_aa in-depthaa_aa level.aa_aa Oneaa_aa ofaa_aa theaa_aa
distinguishingaa_aa featuresaa_aa ofaa_aa aaa_aa qualitativeaa_aa studyaa_aa isaa_aa thataa_aa itaa_aa usesaa_aa aaa_aa subjectiveaa_aa
approachaa_aa toaa_aa exploreaa_aa andaa_aa examineaa_aa anaa_aa issue.aa_aa Asaa_aa theaa_aa analysisaa_aa isaa_aa notaa_aa
restrictedaa_aa toaa_aa factsaa_aa andaa_aa figures,aa_aa itaa_aa isaa_aa possibleaa_aa toaa_aa uncoveraa_aa non-quantitativeaa_aa
elementsaa_aa suchaa_aa asaa_aa experiences,aa_aa behaviours,aa_aa etc.aa_aa Byaa_aa adoptingaa_aa aaa_aa qualitativeaa_aa
researchaa_aa approach,aa_aa thereaa_aa isaa_aa anaa_aa opportunityaa_aa toaa_aa consideraa_aa theaa_aa experiencesaa_aa ofaa_aa
socialaa_aa workersaa_aa asaa_aa wellaa_aa asaa_aa theaa_aa communityaa_aa membersaa_aa whomaa_aa theyaa_aa serveaa_aa
(Sewellaa_aa etaa_aa al.,aa_aa 2023).aa_aa Itaa_aa canaa_aa helpaa_aa toaa_aa uncoveraa_aa howaa_aa theaa_aa prevalenceaa_aa ofaa_aa
injusticeaa_aa andaa_aa inequalityaa_aa hasaa_aa adverselyaa_aa affectedaa_aa vulnerableaa_aa andaa_aa marginalizedaa_aa
membersaa_aa ofaa_aa theaa_aa community.
Foraa_aa uncoveringaa_aa theaa_aa severityaa_aa ofaa_aa theaa_aa issueaa_aa relatingaa_aa toaa_aa socialaa_aa injusticeaa_aa andaa_aa
inequality,aa_aa aaa_aa diverseaa_aa rangeaa_aa ofaa_aa secondaryaa_aa sourcesaa_aa willaa_aa beaa_aa used.aa_aa Theseaa_aa
sourcesaa_aa willaa_aa playaa_aa anaa_aa integralaa_aa roleaa_aa inaa_aa theaa_aa researchaa_aa studyaa_aa sinceaa_aa theyaa_aa willaa_aa
helpaa_aa toaa_aa strengthenaa_aa theaa_aa theoreticalaa_aa understandingaa_aa ofaa_aa theaa_aa topic,aa_aa includingaa_aa theaa_aa
severityaa_aa ofaa_aa theaa_aa identifiedaa_aa problem.aa_aa Byaa_aa integratingaa_aa theaa_aa availableaa_aa sourcesaa_aa intoaa_aa
6
theaa_aa study,aa_aa itaa_aa willaa_aa beaa_aa possibleaa_aa toaa_aa understandaa_aa theaa_aa depthaa_aa ofaa_aa theaa_aa problem,aa_aa
especiallyaa_aa howaa_aa socialaa_aa injusticeaa_aa existsaa_aa inaa_aa theaa_aa socialaa_aa workaa_aa systemaa_aa andaa_aa
weakensaa_aa theaa_aa qualityaa_aa ofaa_aa serviceaa_aa thataa_aa isaa_aa delivered.
7
References
Bláhová,aa_aa S.aa_aa (2022).aa_aa Socialaa_aa justice:aa_aa theaa_aa pathaa_aa toaa_aa unity.aa_aa SNaa_aa Socialaa_aa Sciences,aa_aa
2(8),aa_aa 128.
Hosken,aa_aa N.aa_aa (2018)aa_aa “Practicesaa_aa ofaa_aa exclusionaa_aa andaa_aa injusticesaa_aa withinaa_aa socialaa_aa
workaa_aa education,”aa_aa Socialaa_aa Workaa_aa Education,aa_aa 37(7),aa_aa pp.aa_aa 825837.aa_aa Availableaa_aa
at:aa_aa https://doi.org/10.1080/02615479.2018.1456519.aa_aa
Munford,aa_aa R.,aa_aa &aa_aa Sanders,aa_aa J.aa_aa (2021).aa_aa Transformativeaa_aa practice:aa_aa Socialaa_aa workaa_aa
practiceaa_aa withaa_aa vulnerableaa_aa youngaa_aa people.aa_aa Europeanaa_aa Journalaa_aa ofaa_aa Socialaa_aa
Work,aa_aa 24(4),aa_aa 720-731.
O'Brien,aa_aa M.aa_aa (2017).aa_aa Socialaa_aa workaa_aa andaa_aa theaa_aa practiceaa_aa ofaa_aa Socialaa_aa Justice:aa_aa Anaa_aa
initialaa_aa overview.aa_aa Aotearoaaa_aa Newaa_aa Zealandaa_aa Socialaa_aa Work,aa_aa 21(1-2),aa_aa 310.aa_aa
https://doi.org/10.11157/anzswj-vol21iss1-2id308
Pawar,aa_aa M.aa_aa (2019).aa_aa Socialaa_aa Workaa_aa andaa_aa socialaa_aa policyaa_aa practice:aa_aa Imperativesaa_aa foraa_aa
politicalaa_aa engagement.aa_aa Theaa_aa Internationalaa_aa Journalaa_aa ofaa_aa Communityaa_aa andaa_aa
Socialaa_aa Development,aa_aa 1(1),aa_aa 1527.aa_aa https://doi.org/10.1177/2516602619833219
Payne,aa_aa M.aa_aa (2020).aa_aa Modernaa_aa socialaa_aa workaa_aa theory.aa_aa Bloomsburyaa_aa Publishing.
Sewell,aa_aa K.aa_aa M.,aa_aa Occhiuto,aa_aa K.,aa_aa Tarshis,aa_aa S.,aa_aa Kalmanovitch,aa_aa A.,aa_aa &aa_aa Todd,aa_aa S.aa_aa
(2023).aa_aa Simulationaa_aa inaa_aa socialaa_aa workaa_aa education:aa_aa aaa_aa qualitativeaa_aa studyaa_aa ofaa_aa
standardizedaa_aa clients’aa_aa experiences.aa_aa Socialaa_aa Workaa_aa Education,aa_aa 1-18.
Teasley,aa_aa M.aa_aa L.,aa_aa Dettlaff,aa_aa A.aa_aa J.,aa_aa &aa_aa Abrams,aa_aa L.aa_aa S.aa_aa (2022).aa_aa Someaa_aa
Commentsaa_aa onaa_aa theaa_aa Notionaa_aa ofaa_aa Socialaa_aa Workaa_aa asaa_aa aaa_aa Humanaa_aa Serviceaa_aa
Cartel.aa_aa Researchaa_aa onaa_aa Socialaa_aa Workaa_aa Practice,aa_aa 32(6),aa_aa 710-713.
8
Students also viewed
Is there anything else you׳d like to ask? Our top-rated tutors can help you.Click here to post a question×