1 / 1100%
Afteri researchingi thei differenti waysi toi booti Windowsi 10i intoi safei mode,i Ii havei realizedi thati
therei arei ai fewi differenti options.i Somei ofi thesei optionsi arei easieri andi ai littlei morei
convenienti toi usei thani others.i Thei firsti wayi toi booti Windowsi 10i intoi safei modei isi byi usingi
thei systemi configurationi tool.i Thisi isi ai fairlyi simplyi wayi ini whichi youi enteri msconfig.exei
intoi thei runi dialoguei box.i Ai personi cani alsoi booti ini safei modei usingi keyi combination.i Thisi
isi wherei youi hiti thei poweri buttoni andi theni pressi andi holdi Shifti keyi oni youri keyboard,i andi
theni clicki Restart.i Thisi willi bringi youi toi ai menui wherei youi willi choosei thei troubleshooti
option,i theni advancedi optionsi andi lasti youi cani booti intoi safei mode.i Thei lasti optioni thati Ii
foundi abouti isi actuallyi bootingi Windowsi 10i intoi safei modei fromi thei windowsi downloadi
disci ori thei Windowsi 10i USBi stick.i Ii believei thati iti isi possiblei thati thei safei modei beingi
bootedi willi carryi overi andi keepi thei displayi settingsi oncei youi exiti it.i Ifi thisi doesn'ti worki theni
youi mighti havei toi changei thei PC'si settings.i Thanki youi everyonei fori youri thoughtsi oni thisi
topic.i Wheni troubleshootingi youri computer,i therei arei variousi waysi toi booti thei Windowsi 10i
intoi safei mode.i Safei modei refersi toi thei inbuilti featurei ofi troubleshootingi thati helpsi ini
disablingi thei unnecessaryi programsi asi welli asi driversi duringi thei bootingi process.
Onei ofi thei populari waysi toi booti Windowsi 10i intoi safei modei isi throughi systemi
configuration.i Youi needi toi goi toi thei systemi configurationi panel,i choosei thei booti option,i
theni oni thei safei booti option,i whichi willi enablei thei systemi toi booti intoi safei mode.i Youi willi
alsoi havei toi choosei fromi thei additionali optionsi likei minimal,i alternatei shell,i activei directoryi
repair,i andi networki (Rathbone,i 2018).i Afteri choosingi thei preferredi option,i youi havei toi clicki
oni applyi andi theni ok.i Thei systemi configurationi willi theni aski whetheri youi wanti toi restarti
thei systemi ori not.i Selecti restart,i andi thei processi willi bei initiatedi immediatelyi (McGrath,i
2019).
Anotheri methodi ofi bootingi Windowsi 10i intoi safei modei isi byi tapping.i Simply,i byi tappingi thei
functioni keyi F8,i youi cani reachi thei safei mode.i Iti willi enablei youi toi makei thei selectionsi fori
thei safei modei andi starti thei processi (Rathbone,i 2018).i Yeti anotheri meansi ofi bootingi
Windowsi 10i intoi thei savei modei isi byi usingi thei advancedi start-upi option.i Alli thesei
processesi cani helpi ini diagnosingi thei problemi andi correctingi youri systemi efficiently.i
Students also viewed