1 / 3100%
Runningi Head:i TEAMi PROPOSAL
1
Wki 2i -i Summativei Assessment:i Buildingi ai Teami Proposal
Universityi ofi Phoenix
SOCi 110
TEAMi PROPOSAL
2
Typei ofi Team
Thei teami thati hasi beeni proposedi isi ai projecti team.i Thei projecti teamsi arei thei teamsi ini
whichi thei teami membersi collaboratei ini orderi toi worki oni ai specifici project.i Thei projecti teami
willi includei membersi fromi differenti departmentsi toi performi severali tasksi accordingi toi theiri
abilities,i skills,i andi expertise.i
Goalsi ofi thei Teami andi Teami Members
Thei maini goali ofi thei projecti teami isi toi worki oni thei developmenti ofi ai newi websitei fori
thei company.i Thei companyi isi planningi toi makei itsi producti andi servicesi availablei onlinei ini
orderi toi reachi outi toi morei customersi aroundi thei globei (Michaelseni &i Sweet,i 2012).i So,i iti isi
planningi toi formi thei projecti teami toi buildi ani appealingi website.i Thei projecti teami willi consisti
ofi 5i teami members.i
Rolesi andi Responsibilitiesi ofi thei Team
Thei maini rolei ofi thei teami isi toi designi andi developi ai websitei thati cani representi thei
brandi andi providei alli importanti informationi relatingi toi thei producti andi servicesi toi thei existingi
asi welli asi potentiali customers.i Thei websitei musti bei ablei toi providei thei usersi withi thei besti
possiblei useri experiencei andi enablei themi toi easilyi purchasei alli thei productsi online.i
Thei rolesi andi responsibilitiesi willi bei equallyi sharedi amongi thei teami members.i Thei
teami willi consisti ofi ai teami leader,i ai memberi fromi thei marketingi department,i ai contenti writer,i
andi twoi membersi fromi thei ITi ori techi departmenti (Michaelseni &i Sweet,i 2012).i Thei teami
leaderi willi bei responsiblei fori assigningi tasksi toi eachi ofi thei teami membersi accordingi toi theiri
experiencei andi expertise.i Thei teami memberi willi alsoi overseei andi monitori thei tasksi ofi otheri
membersi ini orderi toi ensurei thati thei projecti isi completedi ini thei desiredi wayi andi withini thei
TEAMi PROPOSAL
3
deadlines.i Thei teami memberi fromi thei marketingi teami willi bei responsiblei fori makingi alli thei
marketingi andi brandingi documentsi availablei fori thei developmenti ofi thei newi websitei ofi thei
company.i Onei ofi thei teami membersi fromi thei ITi departmenti willi takei upi thei rolei ofi ai webi
designer.i Thei Webi Designeri willi bei responsiblei fori thei designingi andi developingi ofi thei
website.i Thei otheri memberi fromi thei ITi departmenti willi takei upi thei rolei ofi thei Testeri andi testi
thei functionalityi andi workingi ofi thei website.i Thei contenti writeri willi crafti thei essentiali contenti
fori thei newi website.i
Incorporationi ofi Diversei Teami Members
Thei projecti teami willi includei diversei teami membersi asi thei teami membersi comei fromi
differenti departments.i Iti willi helpi ini bringingi diversei perspectivesi toi thei project.
Diversei Perspectivesi andi Experiencesi ofi Teami Members
Thei teami leaderi cani helpi thei teami properlyi managei thei projecti andi ensurei optimumi
success.i Thei teami membersi fromi thei marketingi teami cani providei marketingi ideasi andi helpi ini
designingi thei logoi andi creatingi catchyi taglinesi fori thei websitei (Michaelseni &i Sweet,i 2012).i
Thei webi designeri willi bringi designingi expertisei toi thei teami andi helpi ini thei effectivei
developmenti ofi thei website.i Thei testeri willi testi thei websitei andi ensurei morei traffici fori thei
website.i Thei contenti writeri willi crafti creativei contenti toi grabi thei attentioni ofi thei visitors.i Thei
experiencesi andi perspectivesi ofi thei teami membersi willi bringi valuei toi thei teami andi ensurei thei
successfuli completioni ofi thei project.i
References
Michaelsen,i L.i K.,i &i Sweet,i M.i (2012).i Creatingi effectivei teami assignments.i Team-basedi
learningi fori healthi professionsi education,i 35.
Students also viewed
Is there anything else you׳d like to ask? Our top-rated tutors can help you.Click here to post a question×