1 / 26100%
Whilezz workingzz aszz anzz employeezz inzz azz manufacturingzz concern,zz Izz usedzz
tozz keepzz myzz lunchzz inzz thezz departmentzz fridgezz sozz thatzz itzz wouldzz remainzz
fresh.zz Onezz dayzz duringzz thezz lunchtimezz Izz sawzz myzz lunchzz aszz missing.zz Izz
assumedzz thatzz thezz housekeepingzz staffzz mustzz havezz takenzz itzz andzz Izz waszz
reallyzz upsetzz aboutzz it.zz Laterzz myzz colleaguezz toldzz mezz thatzz hezz hadzz takenzz
myzz lunchzz aszz hezz waszz feelingzz reallyzz hungryzz sincezz hezz hadzz fastedzz thezz
previouszz day.zz Izz couldzz havezz usedzz myzz criticalzz thinkingzz andzz realizedzz thatzz
thezz housekeepingzz staffzz requireszz priorzz approvalzz beforezz gainingzz accesszz tozz
thezz departmentzz fridge.Whenzz Izz gotzz promotedzz inzz thezz Financezz departmentzz
ofzz myzz company,zz Izz hadzz tozz reportzz tozz azz newzz managerzz thatzz hadzz justzz
joinedzz thezz company.zz Izz hadzz heardzz rumorszz thatzz shezz waszz reallyzz strictzz
andzz uncooperative.zz Izz waszz hesitantzz tozz workzz underzz herzz aszz Izz assumedzz
thatzz shezz wouldzz restrictzz myzz growthzz inzz thezz firm.zz Butzz afterzz workingzz
withzz herzz onzz myzz firstzz projectzz Izz realizedzz thatzz shezz waszz highlyzz
professional,zz formalzz andzz reserved.zz Izz couldzz havezz usedzz myzz criticalzz thinkingzz
beforezz judgingzz someonezz basedzz onzz falsezz rumors.zz Laterzz on,zz shezz becamezz
onezz ofzz thezz bestzz managerszz underzz whomzz Izz havezz grownzz significantlyzz inzz
myzz career.zz Izz getzz intozz argumentszz withzz customerszz atzz workzz almostzz everyzz
day.zz Izz workzz aszz anzz autozz mechaniczz sozz Izz getzz azz lotzz ofzz customerszz
whozz lookzz upzz whatzz couldzz bezz wrongzz withzz theirzz vehiclezz beforezz theyzz
bringzz itzz tozz thezz autozz shopzz Izz workzz in.zz Whenzz theyzz comezz inzz theyzz
alwayszz thinkzz thatzz theyzz knowzz whatzz iszz wrongzz andzz whatzz needszz tozz bezz
fixed.zz Izz havezz thezz hardestzz timezz tryingzz tozz convincezz thosezz customerszz thatzz
thezz internetzz haszz notzz actuallyzz lookedzz atzz theirzz carzz andzz canzz notzz actuallyzz
tellzz themzz whatzz iszz wrongzz withzz theirzz vehicle.zz Butzz theyzz arezz thezz customerzz
andzz ifzz theyzz wantzz thezz wrongzz partszz fixedzz orzz replaced,zz itzz iszz myzz jobzz
tozz dozz whatzz thezz customerzz wants.
Anotherzz argumentzz Izz havezz azz lotzz iszz withzz azz coworkerzz whozz haszz beenzz
workingzz onzz carszz forzz overzz 30zz years.zz Thezz argumentzz thatzz wezz getzz intozz
iszz thatzz Izz willzz bezz inzz thezz middlezz ofzz doingzz somethingzz onzz azz vehiclezz
andzz thenzz hezz willzz comezz overzz andzz tellzz mezz tozz dozz whatzz Izz amzz alreadyzz
inzz thezz middlezz ofzz doing.zz Thenzz hezz willzz justzz startzz doingzz itzz himselfzz
likezz Izz dozz notzz knowzz whatzz Izz amzz doing.zz Hezz thinkszz thatzz justzz becausezz
hezz haszz beenzz wokingzz onzz carszz azz lotzz longerzz thenzz me,zz thatzz Izz dozz notzz
knowzz whatzz Izz amzz doing.zz Evenzz thoughzz Izz havezz morezz ASEzz (Automotivezz
Standardzz Equipment)zz certificationszz thenzz hezz haszz everzz had.zz Izz canzz thinkzz
ofzz severalzz instanceszz wherezz Izz usedzz fallacieszz tozz getzz someonezz tozz dozz
something.zz Myzz jobzz iszz tozz overseezz thezz maintenancezz ofzz myzz buildingszz
thatzz havezz overzz 1.5zz millionzz squarezz feetzz ofzz space.zz Wezz continuallyzz battlezz
whatzz iszz importantzz andzz whatzz "iszz not'zz importantzz andzz wezz canzz holdzz offzz
onzz completing.zz Thiszz iszz allzz basedzz onzz staffingzz andzz onzz "thezz squeakyzz
wheel."zz Consistentlyzz Izz amzz forcedzz withzz havingzz tozz getzz myzz staffzz tozz dozz
things,zz thatzz theyzz don'tzz wantzz tozz dozz (forzz whateverzz reason).zz Thatzz iszz
thezz battlezz withzz Unions.zz Quitezz oftenzz Izz amzz taskedzz withzz tellingzz themzz
tozz dozz thingszz thatzz "customers"zz havezz complainedzz aboutzz andzz howzz wezz
needzz tozz getzz itzz donezz ASAPzz -zz allzz thezz whilezz knowingzz thatzz I'mzz thezz
onezz whozz wantszz itzz donezz andzz nozz onezz haszz reallyzz complained.zz Thiszz iszz
azz constantzz thatzz Izz mustzz dozz tozz getzz myzz unionzz subordinateszz tozz workzz
andzz accomplishzz taskszz theyzz feelzz arezz outzz ofzz therezz realm.zz Usuallyzz theyzz
complain,zz statezz theyzz arezz goingzz tozz filezz azz grievance,zz butzz endzz upzz doingzz
itzz andzz notzz filingzz azz grievancezz -zz Izz feelzz likezz I'mzz thezz boyzz whozz criedzz
wolfzz sometimes.zz Butzz Izz needzz tozz getzz thingszz donezz andzz sometimeszz tellingzz
fallacieszz iszz inzz myzz bestzz interestzz inzz gettingzz thingszz done.zz Izz canzz onlyzz
thinkzz ofzz onezz storyzz aboutzz wherezz fallacyzz waszz usedzz againstzz me,zz butzz itzz
containszz twozz differentzz typeszz ofzz fallacies.
Whenzz Izz waszz workingzz atzz azz callzz centerzz azz fewzz yearszz agozz Izz gotzz
diagnosedzz withzz cancer.zz Izz waszz ablezz tozz getzz thezz timezz offzz thatzz Izz
neededzz forzz thezz treatments,zz butzz thezz recoveryzz timezz waszz long,zz aboutzz 6zz
months.zz Whenzz Izz camezz backzz tozz workzz afterzz Izz finishedzz therapyzz Izz wasn'tzz
ablezz tozz comezz inzz tozz workzz aszz muchzz aszz Izz wanted.zz afterzz aboutzz 2-3zz
weekszz myzz coachzz atzz thezz timezz waszz constantlyzz chewingzz mezz outzz becausezz
Izz wasn'tzz ablezz tozz comezz inzz tozz workzz everyzz day,zz myzz coachzz knewzz whyzz
Izz wasn'tzz ablezz tozz comezz in.zz Hezz triedzz anzz inappropriatezz appealzz tozz
authority.
Thezz secondzz partzz iszz onzz myzz sidezz whenzz hezz gavezz upzz onzz thezz harassment.zz
Izz thoughtzz thezz problemszz werezz overzz then,zz butzz aboutzz azz weekzz laterzz hezz
camezz tozz mezz andzz pulledzz mezz asidezz andzz startedzz tozz explainedzz whyzz hezz
waszz puttingzz sozz muchzz pressurezz onzz me.zz Hezz saidzz thatzz myzz call-in'szz
werezz affectingzz hiszz bonus.zz Atzz thatzz point,zz Izz hadzz assumedzz thatzz hezz
wouldn'tzz understandzz whatzz Izz waszz goingzz through,zz andzz thezz nextzz dayzz Izz
quitzz thezz jobzz andzz startedzz lookingzz forzz azz newzz jobzz tozz payzz thezz bills.zz
Izz wouldzz sayzz I'mzz notzz muchzz ofzz anzz argumentativezz personzz sozz thinkingzz
ofzz somezz argumentszz iszz tough.zz Howeverzz myzz roommateszz andzz Izz havezz
gottenzz intozz somezz prettyzz stupidzz andzz simplezz disagreements.zz Forzz example,zz
therezz waszz azz hugezz debatezz overzz whetherzz azz hotzz dogzz iszz azz sandwichzz
orzz not.zz Therezz waszz azz slightzz majorityzz forzz thezz sidezz thatzz claimedzz itzz
waszz notzz azz sandwich.zz Therezz waszz nozz reasoningzz orzz evidencezz broughtzz upzz
defendingzz thatzz side,zz justzz thatzz "it'szz notzz azz sandwichzz andzz thatzz iszz justzz
howzz itzz is".zz Sincezz therezz waszz azz majorityzz onzz thatzz side,zz theyzz convincedzz
anzz opposingzz debaterzz tozz agreezz withzz themzz justzz becausezz ofzz thezz numberszz
theyzz had.zz Izz wouldzz sayzz thezz personzz whozz flippedzz waszz biasedzz inzz thezz
argumentzz becausezz hezz justzz didn'tzz wantzz tozz bezz azz partzz ofzz thezz "losing"zz
side.zz Anotherzz examplezz wouldzz bezz azz disagreementzz Izz hadzz atzz workzz withzz
azz coworker.zz Thezz coworkerzz andzz Izz werezz bothzz workingzz tozz resolvezz anzz
issuezz whenzz Izz camezz upzz withzz azz solution.zz Myzz coworkerzz disagreedzz andzz
saidzz thatzz myzz solutionzz wouldn'tzz workzz andzz whenzz Izz triedzz tozz explainzz
whyzz itzz would,zz shezz triedzz questioningzz myzz experience.zz Shezz triedzz assumingzz
sincezz shezz hadzz workedzz therezz longerzz thatzz shezz knewzz whatzz waszz best.zz
Shezz alsozz transferredzz inzz fromzz anotherzz storezz andzz didzz notzz knowzz whatzz
myzz experiencezz trulyzz was.zz Inzz thezz end,zz myzz solutionzz waszz rightzz andzz
justzz becausezz shezz hadzz workedzz inzz thezz companyzz forzz twozz monthszz longerzz
(yeahzz that'szz all),zz shezz didn'tzz knowzz anyzz betterzz thanzz Izz did.zz Inzz bothzz
situations,zz betterzz communicationzz couldzz havezz helpedzz uszz comezz tozz anzz
agreementzz ratherzz thanzz havingzz splitzz decisionszz onzz bothzz matters.zz Throughzz
myzz workzz experiencezz aszz azz serverzz Izz havezz learnedzz tozz makezz assumptionszz
aboutzz myzz customerszz wantszz orzz needszz whilezz theyzz arezz inzz thezz restaurantzz
becausezz morezz timeszz thanzz notzz theyzz willzz failzz tozz tellzz mezz whatzz theyzz
needzz beforehand.zz Azz fewzz weekszz agozz azz customerzz orderedzz azz saladzz byzz
sayingzz "I'llzz takezz azz grilledzz chickenzz saladzz withzz greekzz dressing".zz Onzz ourzz
menuzz wezz havezz twozz saladszz similarzz tozz whatzz shezz askedzz for,zz onezz beingzz
azz grilledzz chickenzz saladzz andzz thezz otherzz azz greekzz saladzz thatzz chickenzz
wouldzz bezz addedzz onzz to.zz Byzz thezz wayzz shezz orderedzz herzz saladzz Izz
assumedzz thatzz shezz wantedzz thezz grilledzz chickenzz salad,zz howeverzz Izz turnedzz
outzz beingzz wrong.zz Izz shouldzz havezz confirmedzz exactlyzz whichzz saladzz shezz
waszz referringzz tozz inzz orderzz tozz properlyzz orderzz herzz food.
Izz feelzz likezz thereszz manyzz "littlezz whitezz lies"zz you'rezz toldzz aszz azz childzz
thatzz oncezz yourzz parentszz sayzz itzz thatszz justzz howzz itzz is,zz nozz questionszz
asked.zz Likezz anyzz kidzz myzz parentszz wouldzz tellzz mezz thingszz likezz itzz iszz
illegalzz tozz havezz azz carzz lightzz onzz whilezz youzz arezz drivingzz orzz ifzz youzz
swallowzz gumzz thenzz itzz willzz stayzz inzz yourzz stomachzz forzz sevenzz years.zz
Reallyzz oncezz Izz gotzz olderzz Izz couldzz havezz donezz myzz researchzz tozz seezz ifzz
smallzz thingszz likezz thesezz werezz truezz orzz not,zz butzz Izz choosezz tozz blindlyzz
believezz them.zz Izz actuallyzz stillzz thoughtzz forzz thezz longestzz timezz thatzz havingzz
azz lightzz onzz inzz thezz carzz whilezz drivingzz waszz illegal.zz Izz workzz forzz azz
truckzz dealershipzz andzz specificallyzz inzz thezz bodyzz shop.zz Onezz ofzz thezz
technicianszz iszz generallyzz underzz thezz impressionzz thatzz hiszz coworkers,zz
managementzz team,zz andzz thezz Companyzz ourzz notzz lookingzz outzz forzz hiszz bestzz
interests.zz Justzz azz fewzz monthszz ago,zz hezz stormedzz intozz thezz officezz andzz
handedzz mezz azz repairzz estimatezz thatzz ourzz estimatorzz hadzz writtenzz forzz him.zz
Hezz didn’tzz agreezz withzz thezz repairzz timezz onzz thezz estimatezz andzz thoughtzz
itzz shouldzz bezz higherzz duezz tozz morezz damagezz beingzz foundzz onzz thezz vehiclezz
underzz veryzz closezz inspection.zz Thezz collisionzz centerzz thatzz wezz workzz inzz iszz
azz flatzz ratezz shop.zz Essentially,zz thezz morezz repairzz hourszz thatzz arezz includedzz
onzz thezz writtenzz estimatezz increaseszz thezz payzz forzz thezz technician,zz commissionszz
forzz thezz officezz staff,zz andzz driveszz revenuezz forzz thezz shop.zz Hezz accusedzz
thezz estimatorzz ofzz bothzz beingzz lackadaisicalzz whenzz hezz hadzz initiallyzz inspectedzz
thezz truckzz andzz alsozz dishonest,zz insinuatingzz thatzz hezz waszz tryingzz tozz cutzz
thezz customerzz somezz slackzz onzz thezz bill.zz Hezz assumedzz thesezz twozz things.zz
Ifzz hezz hadzz simplyzz askedzz thezz estimatorzz questionszz regardingzz thezz estimatezz
hezz would’vezz realizedzz thatzz thiszz particularzz truckzz hadzz neverzz actuallyzz shownzz
upzz onzz site.zz Thezz customerzz askedzz forzz anzz estimatezz byzz pictureszz only.zz
Thezz technicianzz alsozz foundzz outzz thatzz thezz customerzz hadzz agreedzz tozz payzz
morezz forzz whateverzz wezz foundzz andzz onlyzz waszz lookingzz forzz anzz initiallyzz
ball-parkzz figure.zz Somezz reasoningzz could’vezz donezz thezz trickzz here.Onzz anotherzz
occasion,zz Izz witnessedzz twozz ofzz neighborszz arguingzz loudlyzz onzz thezz
neighborhood’szz trashzz pick-upzz day.zz Apparently,zz therezz hadzz beenzz azz historyzz
ofzz arguingzz betweenzz themzz whichzz waszz thezz catalystzz here.zz Neighborzz onezz
hadzz movedzz neighborzz two’szz binzz fromzz streetzz thezz morningzz ofzz trashzz dayzz
andzz waszz wheelingzz itzz upzz thezz owner’szz driveway.zz Justzz aszz hezz waszz nearlyzz
finished,zz neighborzz twozz walkedzz outzz ofzz thezz frontzz doorzz andzz brieflyzz
thankedzz him,zz grabbingzz thezz can.zz Afterzz peakingzz inside,zz hezz noticedzz thezz
largezz cardboardzz boxzz thatzz hadzz beenzz inzz thezz canzz waszz stillzz there,zz andzz
thezz garbagezz truckzz hadzz alreadyzz passed.zz Hezz blamedzz neighborzz onezz ofzz
movingzz hiszz canzz offzz ofzz thezz streetzz justzz aszz thezz garbagezz truckzz passedzz
inzz orderzz tozz purposelyzz returnzz azz fullzz can.zz Itzz tookzz myzz securityzz camerazz
tozz showzz thatzz thezz truckzz didzz inzz factzz attemptzz tozz raisezz thezz canzz andzz
emptyzz thezz contents;zz however,zz givenzz thezz lightzz weightzz ofzz thezz boxzz insidezz
thezz canzz andzz thezz wayzz itzz waszz lodgedzz in,zz wouldn’tzz allowzz thezz boxzz tozz
comezz out.zz Again,zz reasoning,zz criticalzz thinking,zz andzz somezz questionszz could’vezz
leadzz tozz azz muchzz morezz peacefulzz exchange.zz Onezz examplezz inzz whichzz
someonezz triedzz tozz usezz biaszz tozz persuadezz mezz iszz whenzz decidingzz tozz gozz
tozz onlinezz schoolzz manyzz peoplezz werezz notzz supportive.zz Thezz peoplezz whozz
Izz toldzz aboutzz myzz decisionzz wantedzz mezz tozz gozz tozz azz bigzz universityzz
fromzz myzz state,zz justzz likezz them.zz Manyzz olderzz peoplezz alreadyzz hadzz thezz
biaszz thatzz physicallyzz goingzz tozz collegezz iszz thezz onlyzz wayzz tozz getzz azz
degree.zz Theyzz dozz notzz understandzz thatzz timeszz havezz changed,zz andzz manyzz
peoplezz arezz gettingzz onlinezz degreeszz opposedzz tozz goingzz tozz bigzz universities.zz
Izz thinkzz thatzz ifzz thezz biaszz waszz removedzz andzz peoplezz whozz werezz opposedzz
tozz onlinezz schoolzz investigatedzz itzz andzz thezz benefits,zz theyzz wouldzz havezz
sawzz whyzz itzz waszz azz goodzz choicezz forzz me.zz Anotherzz examplezz ofzz inzz
whichzz someonezz triedzz tozz usezz biaszz tozz persuadezz whenzz Izz decidedzz tozz getzz
azz Chevy.zz Azz lotzz ofzz peoplezz fromzz myzz hometownzz workzz atzz Ford.zz
Everyonezz aroundzz mezz driveszz Fordzz carszz andzz encourageszz peoplezz tozz drivezz
whatzz theyzz make.zz Izz foundzz myzz Chevyzz forzz azz reasonablezz pricezz andzz
reallyzz fellzz inzz lovezz withzz thezz car.zz Ifzz biaszz waszz removedzz fromzz thiszz
situation,zz Izz thinkzz thatzz peoplezz wouldzz havezz beenzz morezz openzz mindedzz tozz
otherzz options,zz besideszz Fords.zz Theyzz wouldzz havezz understoodzz thatzz Izz pickedzz
myzz carzz becausezz Izz likedzz itzz andzz notzz becausezz ofzz whozz madezz it.zz Whenzz
Izz decidedzz tozz getzz married,zz severalzz peoplezz withinzz myzz familyzz advisezz notzz
tozz dozz itzz becausezz wezz werezz toozz youngzz tozz makezz thezz rightzz decisionszz
andzz thatzz wezz werezz goingzz tozz regretzz itzz becausezz wezz werezz toozz young.zz
Atzz thezz timezz myzz wifezz waszz 18,zz andzz Izz waszz 20zz yearszz old,zz thiszz waszz
anzz argumentzz madezz basedzz onzz assumptionszz onlyzz becausezz ofzz ourzz age.zz
Thankzz Godzz 20zz yearszz later,zz wezz arezz blessedzz happyzz parentszz ofzz 4zz kidszz
ifzz thezz argumentzz wouldzz havezz beenzz madezz basedzz onzz factszz andzz notzz onlyzz
feelingszz orzz emotionszz theyzz wouldzz ofzz usezz criticalzz thinking.zz Anotherzz
examplezz iszz whenzz Izz boughtzz myzz carzz outzz ofzz thezz auctionzz friendszz toldzz
mezz notzz tozz dozz itzz becausezz Izz waszz goingzz tozz havezz azz lotzz ofzz mechanicalzz
problems.zz However,zz Izz didzz somezz researchzz beforezz doingzz it,zz andzz itzz helpedzz
becausezz Izz waszz ablezz tozz getzz azz carzz forzz overzz sevenzz yearszz withzz nozz
significantzz issueszz argumentzz waszz madezz usingzz biaszz myzz friendszz havezz boughtzz
theirzz carszz onzz dealershipszz ifzz anyzz havezz hadzz anyzz previouszz experiencezz
withzz auctionzz carszz itzz argumentzz wouldzz havezz beenzz morezz impactful.zz Whilezz
atzz workzz onzz myzz currentzz job,zz Myzz absolutezz favoritezz thinkzz tozz drinkzz iszz
azz coldzz Cocazz Cola.zz Izz alwayszz bringzz onezz inzz everydayzz andzz putzz itzz inzz
thezz freezer.zz Everyonezz thatzz knowszz mezz knowszz this.zz Onzz thiszz particularzz
day,zz myzz COLDzz Cocazz Colazz waszz missingzz butzz therezz waszz azz hotzz onezz
therezz tozz replacezz itzz Izz guess.zz Whenzz Izz noticedzz it,zz myzz co-workerzz thatzz
waszz therezz withzz mezz assumedzz Izz waszz goingzz tozz bezz highlyzz upset.zz Izz
waszz forzz azz secondzz because,zz whozz wouldzz dozz this,zz thatzz waszz myzz thought.zz
Izz assumedzz itzz hadzz tozz bezz someonezz onzz thezz nightzz cleanupzz crewzz becausezz
Izz againzz assumedzz itzz wouldzz neverzz bezz thezz peoplezz thatzz knewzz itzz waszz
mine.zz Wellzz lowzz andzz beholdzz itzz waszz thezz co-workerzz standingzz nextzz tozz
me.zz Usingzz myzz criticalzz thinkingzz skillszz reasoningzz skills,zz thiszz argumentzz
couldzz havezz beenzz adjustedzz becausezz thezz nightzz clean-upzz crewzz doeszz notzz
havezz accesszz tozz wherezz thezz refrigeratorszz are.Izz utilizezz socialzz mediazz
occasionally.zz Izz startedzz noticingzz peoplezz withzz beautifulzz skinzz azz lot.zz Izz thenzz
startedzz followingzz themzz tryingzz tozz sneakzz andzz findzz outzz morezz aboutzz theirzz
skinzz regiments.zz Izz happenzz tozz makezz azz commentzz inzz frontzz ofzz myzz
daughterzz aboutzz it.zz Myzz daughterzz iszz 18zz andzz wellzz versedzz onzz socialzz
mediazz ofzz course.zz Shezz sayszz "Mom,zz thosezz arezz filterszz thatzz peoplezz arezz
usingzz tozz addzz azz popzz tozz theirzz looks",zz Izz waszz lookingzz withzz mouthzz
widezz openzz inzz disbelief.zz Thatzz iszz whenzz Izz realizedzz thatzz fallacyzz hadzz
takenzz overzz me.zz Theyzz hadzz mezz believingzz itzz waszz real.zz Ifzz Izz hadzz didzz
myzz researchzz azz bitzz morezz withzz reasonzz andzz criticalzz thinkingzz skills,zz Izz
wouldzz havezz noticedzz thatzz itzz waszz azz trendzz thatzz waszz goingzz onzz andzz Izz
waszz clearlyzz notzz upzz onzz whatszz newzz inzz thezz world.zz Whenzz Izz workedzz
aszz azz supervisorzz inzz customerzz service,zz Susanzz azz customerzz servicezz agentzz
camezz tozz mezz andzz askzz ifzz shezz mightzz changezz workzz space.zz Susanzz
expressedzz thatzz Kimzz thezz newzz workerzz nextzz tozz herzz madezz herzz uncomfortable.zz
Izz asked,zz whatzz haszz shezz donezz orzz saidzz thatzz madezz herzz uncomfortable?zz
Whilezz shezz didn'tzz havezz anyzz exchangeszz withzz Kim.zz Susanzz hadzz overheardzz
otherzz employeeszz sayingzz Kimzz waszz azz troublemaker.zz Susanzz didn’tzz wantzz tozz
dealzz withzz anyzz partzz ofzz that.zz Susanzz waszz payingzz morezz attentionzz tozz
rumors.zz Makingzz assumptionszz createdzz onzz whatzz shezz overheardzz fromzz herzz
otherzz co-workers.zz Izz decidedzz notzz tozz approvezz Susan’szz requestzz tozz move.zz
Izz thenzz askzz herzz tozz thinkzz backzz tozz whenzz shezz waszz azz newzz employee.zz
Howzz wouldzz shezz feelzz ifzz thatzz newzz employeezz hadzz beenzz herself?zz Byzz
thezz endzz ofzz thezz week,zz theyzz werezz inzz thezz breakzz roomzz havingzz lunchzz
together.zz Thingszz changedzz whenzz shezz tookzz thezz timezz tozz formzz herzz ownzz
opinion,zz insteadzz ofzz listeningzz tozz thezz assumptionszz ofzz others.Anotherzz examplezz
iszz azz lotzz ofzz people’szz socialzz mediazz pagezz willzz leadzz youzz tozz believezz
thatzz theyzz arezz fabulouszz successfullyzz andzz happyzz withzz theirzz life.zz Thezz sadzz
realityzz iszz theyzz arezz brokezz andzz depressed.zz Youzz learnzz fastzz thatzz peoplezz
dozz notzz alwayszz tellzz thezz wholezz truthzz whenzz itzz comeszz tozz theirzz socialzz
mediazz post.zz Howzz manyzz timeszz haszz someonezz startedzz talkingzz tozz someonezz
onzz socialzz mediazz basedzz onzz thezz picturezz theyzz seezz onzz theirzz profile?zz
Onlyzz tozz facezz realityzz whenzz youzz meetzz facezz tozz face.zz Thenzz youzz getzz
glimpsezz ofzz realityzz whenzz thezz realzz storyzz comeszz out.zz Izz knowzz youzz havezz
heardzz ofzz thesezz scandalszz werezz peoplezz wezz wouldzz neverzz thinkzz thezz ofzz
theirzz character.zz Evenzz whenzz wezz knowzz nothingzz morezz aboutzz themzz exceptzz
whatzz theyzz portrayzz inzz thezz socialzz mediazz world.zz Whatzz Izz havezz learnedzz
overzz thezz yearszz iszz thatzz youzz cannotzz alwayszz takezz thingszz atzz facezz value.zz
Ifzz it’szz toozz goodzz tozz bezz true,zz dozz yourzz research,zz chanceszz arezz it’szz anzz
illusion.zz zz Myzz youngerzz sisterzz andzz Izz gotzz intozz anzz argumentzz andzz herzz
pointzz ofzz viewzz camezz fromzz whatzz shezz experiencedzz withzz herzz friendzz shezz
hadzz fromzz highzz school.zz Shezz iszz goingzz tozz schoolzz forzz PTzz andzz Izz amzz
goingzz forzz business.zz Therezz wouldzz bezz timeszz wherezz shezz wouldzz bezz difficultzz
tozz bezz aroundzz becausezz shezz waszz sozz stressedzz aboutzz herzz classes.zz Izz toldzz
herzz ifzz shezz brokezz itzz downzz andzz tookzz itzz inzz strideszz itzz wouldzz buildzz
upzz sozz bad.zz Shezz broughtzz inzz thezz factzz thatzz herzz previouszz classzz matezz
waszz sozz stressedzz thatzz shezz droppedzz outzz andzz thatzz thatzz samezz scenariozz
waszz goingzz tozz happenzz withzz her.zz Izz believezz shezz waszz arguingzz outzz ofzz
azz biasedzz opinionzz becausezz shezz didzz notzz thinkzz ofzz thezz possiblezz reasonszz
aszz tozz whyzz maybezz herzz friendzz couldn'tzz keepzz upzz withzz thezz workzz load.
Izz amzz notzz azz veryzz politicalzz personzz andzz Izz choosezz tozz bezz thatzz way.zz
Izz don'tzz payzz attentionzz enoughzz eitherzz tozz wherezz Izz feelzz likezz Izz couldzz
makezz azz crediblezz argument.zz Myzz fiancezz haszz alwayszz beenzz passionatezz aboutzz
whozz hezz standszz byzz andzz Izz dozz notzz entirelyzz knowzz ifzz it'szz becausezz ofzz
hiszz fatherzz orzz hezz reallyzz standszz behindzz whatzz hezz knows.zz Somezz thingszz
inzz thezz mediazz andzz whatzz politicianszz speakzz onzz thoughzz dozz sparkzz myzz
attentionzz becausezz ofzz whatzz theyzz dealzz with.zz Whenzz Izz tryzz tozz makezz anzz
argumentzz orzz anzz opinionzz aboutzz thezz subject,zz hezz haszz veryzz biasedzz opinionszz
becausezz ifzz itzz againstzz thezz partyzz hezz iszz for,zz itzz iszz alreadyzz wrong.zz Hezz
alsozz bringszz upzz thezz factzz thatzz Izz amzz openzz aboutzz notzz wantingzz tozz payzz
attentionzz tozz thezz politicszz sozz Izz mayzz notzz knowzz thezz wholezz picture.zz Byzz
thiszz timezz Izz justzz listenzz tozz whatzz hezz says,zz butzz knowzz thatzz Izz havezz
morezz logicalzz reasoningzz behindzz myzz sidezz ofzz thezz argumentzz thanzz justzz
beingzz strongzz willedzz aboutzz azz politicalzz side.zz Onzz examplezz ofzz anzz argumentzz
Izz canzz thinkzz ofzz iszz onezz thatzz Izz hadzz withzz myzz kidszz severalzz times.zz Izz
wantedzz tozz convincezz themzz tozz wellzz inzz schoolzz andzz tozz carezz aboutzz theirzz
grades.zz Izz emphasizedzz thatzz theyzz neededzz to,zz atzz thezz veryzz least,zz graduatezz
highzz schoolzz withzz strongzz grades.zz Izz wouldzz pointzz outzz thatzz ifzz theyzz
didn’t,zz theyzz wouldzz havezz tozz workzz extremelyzz hardzz tozz makezz azz livingzz
andzz wouldzz probablyzz strugglezz financiallyzz forzz thezz mostzz ofzz it.zz Izz wouldzz
evenzz usezz myzz husbandzz aszz anzz examplezz becausezz hezz didn’tzz finishzz school,zz
andzz hezz doeszz mostlyzz hardzz manualzz laborzz forzz azz poorzz wage.zz Izz thinkzz
Izz usedzz biaszz becausezz ofzz hiszz situationzz andzz thezz fallacyzz thatzz youzz can’tzz
succeedzz withoutzz goodzz grades.Myzz nextzz examplezz alsozz involveszz onezz ofzz
myzz daughters.zz Thezz datingzz scenezz iszz sozz differentzz nowzz andzz thingszz thatzz
werezz consideredzz inappropriatezz whenzz Izz waszz datingzz arezz nowzz thezz normzz
apparently.zz Shezz hadzz justzz startedzz datingzz azz guyzz whenzz shezz decidedzz tozz
gozz onzz vacationzz withzz him.zz Izz immediatelyzz startingzz makingzz himzz lookzz
likezz azz baldzz personzz thatzz shezz couldn’tzz trustzz whenzz Izz knewzz nothingzz
aboutzz him.zz Thatzz waszz notzz fairzz tozz himzz orzz herzz becausezz Izz waszz sozz
biasedzz inzz myzz opinion,zz notzz onlyzz becausezz ofzz thezz wayzz Izz grewzz up,zz
butzz alsozz becausezz Izz justzz wantedzz tozz protectzz her.zz Izz definitelyzz shouldzz
havezz beenzz morezz openzz andzz tozz givezz himzz azz chancezz tozz provezz himself.zz
Eitherzz way,zz shezz stillzz wentzz butzz itzz wasn’tzz withoutzz azz goodzz fightzz fromzz
me.zz Izz thinkzz thatzz withzz currentzz newszz outletszz andzz socialzz media,zz wezz
comezz acrosszz biasedzz informationzz onzz azz dailyzz basis.zz Newszz outletszz sometimeszz
stretchzz thezz truthzz inzz orderzz tozz convincezz theirzz viewerszz tozz believezz whatzz
theyzz wantzz themzz tozz believe.zz Itzz canzz bezz hardzz tozz tellzz whatzz statementszz
arezz factualzz andzz whichzz arezz fallacy.zz Withzz thezz electionszz closingzz inzz manyzz
peoplezz oftenzz sharezz theirzz politicalzz opinionszz inzz lesszz thanzz factualzz ways,zz
spreadingzz biaszz andzz assumption.zz Mostzz peoplezz don'tzz knowzz everythingzz aboutzz
everyzz singlezz candidatezz andzz thiszz leadszz tozz lotszz ofzz assumptionzz aboutzz
whatzz candidateszz believe.zz Socialzz mediazz furtherzz fuelszz thesezz issueszz withzz
politicalzz argumentszz online.zz Articleszz thatzz arezz sharedzz onlinezz aren'tzz alwayszz
accuratezz whichzz justzz spreadszz falsezz andzz biasedzz informationzz tozz getzz thezz
audiencezz tozz believezz somethingzz thatzz isn'tzz true.zz Criticalzz thinkingzz playszz azz
hugezz rolezz inzz thesezz issues,zz aszz wezz learnzz whatzz newszz sourceszz arezz
accuratezz andzz whichzz aren'tzz wezz canzz makezz thezz decisionzz notzz tozz readzz
thosezz articleszz orzz engagezz inzz argumentszz andzz thezz spreadingzz ofzz falsezz
informationzz bothzz onlinezz andzz inzz person.zz Whenzz criticalzz thinkingzz iszz used,zz
itzz becomeszz easierzz tozz seezz whatzz informationzz iszz biasedzz andzz fallacyzz andzz
whatzz informationzz iszz accurate.zz Izz workzz atzz anzz Adultzz Educationzz Schoolzz
andzz thereforezz wezz havezz manyzz studentszz thatzz arezz workingzz towardszz earningzz
theirzz highzz schoolzz diplomazz orzz highzz schoolzz equivalencyzz certificate.zz Mostzz
ofzz thezz frontzz officezz havezz beenzz workingzz atzz thezz Adultzz Schoolzz forzz quietzz
sometime,zz andzz havezz seenzz manyzz studentszz failzz tozz achievezz theirzz goalzz ofzz
earningzz theirzz highzz schoolzz diplomazz orzz highzz schoolzz equivalencyzz certificate.zz
Therefore,zz Izz havezz witnessedzz thezz officezz staffzz onzz manyzz occasionszz beingzz
rudezz andzz disrespectfulzz towardszz returningzz studentszz basedzz onzz theirzz pastzz
experiencezz withzz thezz students.zz Thezz officezz staffzz iszz assumingzz thezz returningzz
studentszz willzz oncezz againzz failzz tozz achievezz theirzz goalszz aszz wellzz aszz beingzz
biaszz towardszz thezz groupzz ofzz Adultzz Educationzz students.zz Everyonezz haszz
reasonszz aszz tozz whyzz theyzz havezz notzz finishedzz theirzz goalzz ofzz earningzz theirzz
highzz schoolzz diplomazz orzz highzz schoolzz equivalency.zz Lifezz happenszz andzz aszz
anzz Adultzz Educatorzz itzz iszz ourzz jobzz tozz helpzz encouragezz eachzz studentzz evenzz
ifzz itzz iszz thezz studentszz 100thzz timezz tryingzz tozz completezz saidzz goals.zz Aszz
anzz Adultzz Educatorzz wezz havezz tozz remainzz open-mindedzz andzz understandzz
theirzz arezz validzz reasonszz anzz adultzz studentzz mayzz startzz andzz stopzz continuingzz
theirzz education.zz Lifezz happenszz andzz shamezz onzz thezz officezz staffzz forzz theirzz
assumptionszz andzz beingzz biaszz towardszz ourzz Adultzz Educationszz Students.Beforezz
workingzz forzz thezz Adultzz Educationzz School,zz Izz workedzz inzz thezz fitnesszz
industryzz aszz anzz assistantzz manager;zz Izz foundzz missingzz moneyzz fromzz thezz
cashzz register,zz azz consistentzz $20zz eachzz month.zz Izz broughtzz itzz tozz myzz
managerszz attentionzz andzz shezz triedzz tozz coverzz itzz up.zz Izz waszz toldzz byzz anzz
employeezz theyzz hadzz seenzz herzz takezz moneyzz fromzz thezz registerzz before,zz
therefore,zz Izz hadzz tozz bringzz thezz matterzz tozz HR'szz attention.zz Myzz managerzz
thanzz beganzz tozz findzz wayszz tozz personallyzz attackzz mezz byzz havingzz thezz ITzz
departmentzz trackzz myzz cellzz phone,zz (whichzz theyzz couldzz notzz becausezz Izz didzz
notzz connectzz tozz thezz company'szz WIFI)zz shezz hadzz allzz myzz emailszz readzz
andzz shezz calledzz eachzz employeezz inzz onezz byzz onezz andzz stoodzz overzz theirzz
shoulderszz whilezz shezz "helped"zz themzz writezz statementszz againstzz me.zz Thiszz
waszz azz casezz ofzz anzz adzz hominemzz fallacyzz aszz shezz attackedzz myzz characterzz
byzz havingzz employeeszz falselyzz writezz statementszz aboutzz mezz (whichzz theyzz
didzz outzz ofzz fearzz ofzz losingzz theirzz jobszz andzz toldzz mezz sozz themselves)zz
andzz neverzz actuallyzz speakingzz tozz mezz onzz thezz matterzz norzz gettingzz tozz thezz
truthzz ofzz thezz matter.zz Myzz firstzz examplezz iszz myzz cozz workerzz andzz Izz gotzz
intozz anzz argumentzz azz fewzz dayszz agozz aboutzz himzz notzz showingzz upzz forzz
duty.zz Howeverzz hezz complainszz tozz mezz whenzz Izz bezz azz tabzz bitzz latezz forzz
duty.zz Thezz argumentzz couldzz havezz workzz outzz ifzz Izz couldzz havezz confrontedzz
himzz aboutzz itzz whenzz nozz onezz waszz around,zz butzz Izz feltzz somezz typezz ofzz
wayzz whenzz hezz doeszz itzz inzz frontzz ofzz people.zz Izz couldzz havezz beenzz thezz
biggerzz personzz inzz thiszz situation.zz Anotherzz examplezz wouldzz bezz myzz cousinzz
andzz Izz gotzz intozz offzz hezz sayzz andzz shezz sayzz things,zz someonezz wentzz backzz
andzz toldzz somethingzz Izz saidzz butzz changezz thezz storyzz upzz .zz Howeverzz ,zz
myzz cousinzz didn'tzz comezz tozz mezz aboutzz thezz situationzz butzz insteadzz shezz
blockzz mezz offzz facezz book.zz Whenzz shezz couldzz havezz camezz tozz bezz sozz wezz
canzz talkzz thingszz out,zz unfortunatelyzz thiszz cousinzz andzz Izz don'tzz communicatezz
atzz allzz duezz tozz someonezz notzz tellingzz thezz truthzz inzz whatzz Izz saidzz .zz Izz
evenzz triedzz tozz bezz thezz biggerzz personzz tozz apologizezz butzz somethingszz youzz
justzz gotzz tozz keepzz atzz azz distancezz especiallyzz family.zz Myzz firstzz examplezz
happenedzz aroundzz Christmaszz timezz azz yearzz ago.zz Myzz daughter'szz dadzz waszz
talkingzz withzz hiszz sonzz whozz atzz thezz timezz waszz onlyzz two.zz Hiszz sonzz waszz
sayingzz howzz hezz couldn'tzz waitzz forzz Santazz tozz bringzz himzz azz fiezz truck.zz
Myzz daughter'szz dadzz madezz thezz statementzz tozz himzz thatzz hezz buyszz allzz ofzz
hiszz Christmaszz gifts.zz Izz overzz heardzz thezz conversationzz fromzz thezz otherzz
roomzz andzz quicklyzz ranzz tozz tellzz himzz notzz tozz sayzz thingszz likezz tozz him.zz
Izz waszz upsetzz becausezz Izz feltzz thatzz aszz azz toddlerzz youzz shouldzz believezz inzz
Santa.zz Izz toldzz himzz thatzz hezz waszz ruiningzz hiszz son'szz imaginationzz andzz
growingzz himzz upzz toozz fastzz byzz tellingzz himzz thingszz likezz that.zz Hiszz defensezz
waszz hezz workzz hardzz tozz buyzz allzz ofzz thezz giftszz hiszz childrenzz askzz forzz
andzz theyzz shouldzz knowzz whosezz actuallyzz