1 / 2100%
Ii researchedi oni howi toi successfullyi booti youri windowsi 10i computeri intoi safei mode.
Therei arei ai fewi differenti waysi ii willi discuss,i somei ofi whichi mayi noti bei viablei giveni thisi
uniquei case.
Youi cani pressi thei windowsi +i li keyi oni thei keyboardi toi openi settings,i ifi thisi doesi noti work,i
youi cani selecti thei windowsi icon,i goi toi settings,i selecti updatei andi security,i recovery.i Underi
advancedi starti upi youi selecti restarti now.i Oncei thei PCi bootsi backi upi youi theni selecti thei
optioni toi 'troubleshoot'i theni youi willi goi toi advancedi options,i starti upi settings,i restart.i Oncei
iti finishesi restartingi youi willi theni pressi 4i ori F4i toi goi intoi safei mode.
Youi cani alsoi geti safei modei byi doingi iti thisi way,i whichi isi thei wayi ii wouldi doi iti ini thisi case.
Oni thei windowsi signi ini screen,i pressi andi holdi thei shifti keyi whilei youi holdi power,i afteri youri
pci restartsi youi willi choosei thei optioni toi troubleshoot,i advancedi options,i startupi settings,i
restart.i Theni youi willi pressi 4i ori F4i toi goi intoi safei mode.
Afteri Ii wasi donei researchingi differenti waysi toi booti thei Windowsi 10i intoi safei modei andi Ii
foundi thati thei besti wayi toi isi toi Clicki oni thei Windowsi button,i theni holdi Shifti andi clicki
restart,i theni clicki thei troubleshooti optionsi andi theni goi toi advancedi options,i afteri goingi toi
advancedi optionsi clicki starti upi settings,i afteri clickingi starti upi settingsi underi starti upi
settingsi clicki oni restarti afteri thei booti optionsi arei displayedi oni thei screeni youri computeri
willi goi intoi Windowsi 10i safei mode.i Ii thinki thati ifi Ii hadi toi choosei ai wayi toi doi iti Ii wouldi
executei thisi wayi also.i Seemsi likei thei easiesti wayi toi puti thei computeri intoi safei mode.i Ii havei
alwaysi thoughti thati therei wasi onlyi onei wayi toi booti ai computeri buti afteri researchingi Ii
foundi thati therei arei numerousi ways.i Ii alsoi didi noti knowi thati youi couldi changei thei settingsi
oni youri computeri ini thei safei modei booti setting.i Ii learnedi ai loti byi researchingi thei insi andi
outsi ofi thei Safei Modei booti menu,
Ifi youi havei alreadyi triedi changingi thei Colori Calibrationi andi restartingi thei computer,i yeti iti isi
stilli noti workingi properly,i theni tryi launchingi intoi Safei Mode,i then:
Launchingi Safei Mode:
Pressi thei poweri key
Holdi downi thei shifti keyi andi clicki Restart.
Clicki thei optioni Troubleshooti andi theni Advancedi options.
Goi toi Advancedi options”i andi clicki Start-upi Settings.
Underi “Start-upi Settings”i clicki Restart.
Thei relevanti optionsi fori bootingi ini Safei Modei arei numbers,i 4,5,i ori 6.
Numberi 4-i Enablei Safei Mode
Numberi 5-i Enablei Safei Modei withi Networking
Numberi 6-i Enablei Safei Modei withi Commandi Prompt
Youi cani choosei withi thei functioni keys
Openi Runi Commandi (Windowsi buttoni +R)
Ai dialogi boxi willi openi typei "msconfig"
Locatei andi selecti thei Booti tabi andi selecti Safei withi Minimali asi ani option.
Restarti Computeri
Hopefully,i thei issuei getsi resolvedi byi then.i Ini doingi researchi Ii havei foundi otheri methodsi
priori toi thisi one,i Ii havei noti hadi thisi issuei ini thei pasti soi Ii ami noti veryi knowledgeablei oni howi
toi resolvei iti soi Ii didi learni ai goodi biti sincei Ii didn'ti knowi anythingi before.i Goingi fromi
windowsi 7i toi windowsi 10i isi stilli somei gettingi usedi toi withi thei wayi thei softwarei works.
Students also viewed