1 / 21100%
Ifyy Iyy wasyy betayy testingyy ayy system,yy Iyy wouldyy validateyy theyy systemyy basedyy
onyy security,yy usability,yy functionality,yy andyy performance.yy Securityyy isyy oneyy ofyy
theyy biggestyy concernsyy whenyy testingyy ayy system.yy Properyy securityyy isyy requiredyy
toyy ensureyy businessyy andyy personalyy datayy isyy safeguarded,yy andyy unauthorizedyy
accessyy toyy systemsyy andyy datayy isyy prevented.yy Usabilityyy shouldyy alsoyy beyy testedyy
-yy theyy systemyy shouldyy beyy easyyy foryy theyy usersyy toyy useyy withoutyy muchyy
technicalyy knowledge.yy Functionalityyy ofyy theyy systemyy isyy alsoyy importantyy -yy isyy
theyy systemyy functioningyy asyy intendedyy andyy meetingyy theyy needsyy ofyy theyy
business.yy Anotheryy testyy ofyy theyy systemyy isyy toyy ensureyy thatyy ityy canyy performyy
underyy differentyy trafficyy conditionsyy thatyy ityy mayyy face.yy Ifyy Iyy wereyy involvedyy
inyy betayy testingyy anyy informationyy systemyy likeyy anyy onlineyy bankingyy system,yy
ayy payrollyy system,yy oryy anyy airlineyy reservationyy system,yy Iyy wouldyy consideryy
theyy followingyy criteriayy toyy judgeyy whetheryy theyy systemyy isyy readyyy foryy generalyy
distribution:
1. Functionality:yy Testyy allyy theyy coreyy featuresyy andyy functionsyy ofyy theyy
systemyy toyy ensureyy theyyy workyy asyy intended.yy Verifyyy thatyy usersyy canyy
performyy essentialyy tasksyy withoutyy encounteringyy criticalyy errorsyy oryy issues.
2. Usability:yy Evaluateyy theyy useryy interfaceyy andyy overallyy useryy experience.yy
Ensureyy thatyy theyy systemyy isyy intuitive,yy easyyy toyy navigate,yy andyy providesyy
clearyy instructionsyy foryy users.yy Testersyy shouldyy checkyy ifyy commonyy tasksyy
canyy beyy performedyy efficientlyyy andyy withoutyy confusion.
3. Security:yy Verifyyy thatyy theyy systemyy hasyy properyy securityyy measuresyy inyy
placeyy toyy protectyy useryy datayy andyy preventyy unauthorizedyy access.yy Testyy
authenticationyy mechanisms,yy datayy encryption,yy andyy vulnerabilitiesyy suchyy asyy
cross-siteyy scriptingyy oryy SQLyy injection.
4. Performance:yy Assessyy theyy system'syy performanceyy underyy variousyy loadsyy
andyy conditions.yy Testyy itsyy responseyy time,yy scalability,yy andyy resourceyy
usageyy toyy ensureyy ityy canyy handleyy expectedyy useryy trafficyy withoutyy
significantyy slowdownsyy oryy bottlenecks.
5. Compatibility:yy Ensureyy theyy systemyy worksyy acrossyy differentyy platforms,yy
devices,yy andyy browsers.yy Testyy ityy onyy variousyy operatingyy systemsyy andyy
browsersyy toyy identifyyy anyyy compatibilityyy issuesyy thatyy mayyy arise.
Ifyy theyy systemyy continuedyy toyy fail,yy Iyy wouldyy collaborateyy withyy theyy developmentyy
teamyy byyy openyy andyy transparentyy communicationyy withyy theyy developmentyy team,yy
sharingyy youryy findings,yy concerns,yy andyy suggestions.yy Collaborateyy toyy understandyy
theyy rootyy causeyy ofyy theyy issueyy andyy discussyy possibleyy solutions.yy Theyy followingyy
factorsyy canyy beyy usedyy toyy determineyy whetheryy anyy onlineyy bankingyy systemyy isyy
readyyy foryy generalyy distributionyy duringyy betayy testing:
Usability:yy Theyy navigationyy andyy controlsyy onyy theyy systemyy shouldyy beyy simpleyy
andyy intuitiveyy toyy use.
Security:yy Toyy safeguardyy sensitiveyy financialyy datayy andyy stopyy unwantedyy access,yy
theyy systemyy shouldyy haveyy strongyy securityyy mechanismsyy inyy place.
Performance:yy Thereyy shouldyy beyy fewyy ifyy anyyy delaysyy oryy faults,yy andyy theyy
systemyy shouldyy beyy quickyy andyy responsive.
Theyy systemyy shouldyy functionyy fluidlyyy acrossyy manyyy platformsyy andyy beyy
compatibleyy withyy ayy varietyyy ofyy devicesyy andyy browsers.
Reliability:yy Thereyy shouldyy beyy noyy needyy foryy maintenanceyy oryy downtime,yy andyy
theyy systemyy shouldyy beyy stableyy andyy reliable.
Theyy betayy testingyy thatyy Iyy amyy currentlyyy participatingyy inyy isyy theyy latestyy
versionyy ofyy iOS.yy Theyy criteriayy thatyy Iyy judgeyy Appleyy fromyy whenyy ityy comesyy
toyy theiryy newyy update,yy isyy speed,yy customizationyy options,yy andyy intuitivenessyy
whenyy usingyy software.yy Iyy likeyy shortyy loadingyy times.yy Sometimesyy ityy canyy beyy
difficultyy toyy fairlyyy judgeyy theyy loadingyy speed,yy becauseyy dependingyy onyy theyy
taskyy thatyy you’reyy performing,yy theyy natureyy ofyy theyy loadyy timeyy couldyy justyy
beyy longyy andyy notyy theyy softwareyy itselfyy beyy laggy.yy Sometimesyy it’syy timeyy
consumingyy toyy getyy throughyy allyy theyy securityyy features,yy dependingyy onyy theyy
task,yy andyy ityy mayyy notyy beyy ayy slowyy software.yy Iyy alsoyy lookyy foryy differentyy
waysyy thatyy Iyy canyy customizeyy theyy outeryy appearance.yy Thatyy wayyy Iyy canyy seeyy
ifyy there’syy ayy methodyy ofyy usingyy theyy softwareyy thatyy mayyy beyy moreyy beneficialyy
thanyy anotheryy andyy lastly,yy Iyy will,yy foryy theyy abilityyy toyy useyy theyy softwareyy
withyy simpleyy buttonyy labelsyy thatyy tellyy youyy whatyy linkyy oryy newyy pageyy ityy
takesyy youyy to,yy convenienceyy sign-inyy optionsyy thatyy areyy secure,yy andyy wellyy
designedyy buttonsyy toyy tap.yy Sinceyy Highyy school,yy Iyy haveyy heardyy theyy termyy
ITyy oryy Informationyy Systemyy inyy theyy educationalyy aspect.yy Nowyy thatyy I'myy
pursuingyy myyy bachelor'syy degreeyy inyy informationyy technology,yy Iyy canyy graspyy
theyy conceptyy andyy understandyy thatyy thoseyy departmentsyy areyy relatedyy toyy systemyy
adminyy oryy Helpdeskyy toyy troubleshootyy anyyy issue.yy Nowadays,yy allyy computersyy
useyy softwareyy toyy keepyy runningyy programsyy atyy theyy topyy levelyy andyy doyy
specificyy tasks.yy However,yy Systemyy testingyy isyy criticalyy becauseyy ityy givesyy youyy
theyy software'syy overallyy functionality.yy So,yy onlineyy bankingyy isyy ayy processyy ofyy
understandingyy bankingyy transactionsyy viayy theyy Internet;yy ouryy worldyy isyy fullyy ofyy
informationyy andyy systemsyy thatyy willyy helpyy usyy create,yy control,yy andyy store.yy
Anyy informationyy systemyy isyy ayy setyy ofyy computer-basedyy datayy collectionyy tools.yy
Inyy ouryy world,yy businessesyy relyyy onyy informationyy systemsyy toyy manage.yy Foryy
example,yy mostyy ofyy theyy bigyy companiesyy makeyy useyy ofyy informationyy systemsyy
toyy reachyy theiryy potentialyy customersyy withyy targetedyy messagesyy overyy theyy webyy
andyy processyy financialyy accounts,yy mostyy ofyy theyy banksyy haveyy advancedyy
encryptionyy systemsyy andyy robustyy cybersecurityyy toyy keepyy customers'yy personalyy
informationyy secured,yy soyy ityy wasyy testingyy allyy theyy programsyy playyy ayy hugeyy
roleyy asyy engineersyy eitheryy implementingyy oryy changingyy theyy methodologyyy toyy
preventyy defectsyy andyy increasedyy theyy functionality.yy Inyy anyy onlineyy bankingyy
systemyy theyy primaryyy purposeyy isyy toyy transferyy moneyyy withyy securityyy andyy
bankingyy onlineyy refersyy toyy usingyy youryy smartphone,yy tablet,yy oryy computeryy toyy
logyy inyy toyy youryy account.yy Thereyy willyy beyy manyyy testyy conditionsyy neededyy
toyy beyy testedyy andyy approved.yy Systemsyy developmentyy canyy generallyyy beyy thoughtyy
ofyy asyy havingyy twoyy majoryy components:yy Systemsyy analysisyy andyy Systemsyy
design.
Theyy testingyy teamyy receivesyy requirements.yy Theyy testingyy teamyy startsyy planningyy
andyy designing.yy Initialyy Testyy documentsyy areyy readyyy andyy reviewed.yy Theyy testingyy
teamyy startsyy theyy secondyy runyy ofyy testingyy andyy similaryy activitiesyy areyy executedyy
asyy Runyy 1.yy Inyy thisyy processyy duringyy theyy secondyy testingyy run,yy ayy fewyy moreyy
defectsyy areyy caught.yy Theyy Defectsyy getyy fixedyy byyy developersyy andyy returnedyy
backyy toyy theyy testyy teamyy foryy ayy retest.yy Theyy testingyy teamyy re-testsyy theyy
defectsyy andyy performsyy regression.Thisyy canyy continueyy forever.yy Runyy 3,yy Runyy
4yy onwardsyy untilyy allyy defectsyy inyy theyy softwareyy areyy foundyy andyy theyy softwareyy
becomesyy bug-free.yy Systemyy designyy isyy theyy processyy ofyy planningyy ayy newyy
businessyy systemyy oryy oneyy toyy replaceyy oryy complementyy anyy existingyy system.yy
Butyy beforeyy thisyy planning.yy Inyy ayy scenarioyy whereyy I'myy ayy businessyy owneryy
oryy inyy ayy managementyy positionyy takingyy partyy inyy ayy betayy testyy foryy ayy payrollyy
system,yy theyy firstyy attributeyy Iyy wouldyy examineyy isyy howyy simpleyy ityy isyy toyy
navigateyy theyy system.yy Whetheryy ayy businessyy isyy replacingyy anyy oldyy systemyy oryy
decidingyy whatyy payrollyy systemyy toyy startyy withyy asideyy fromyy costyy theyy easeyy
ofyy useyy willyy beyy crucial.yy Ayy payrollyy systemyy thatyy canyy beyy easilyyy introducedyy
andyy quicklyyy adaptedyy toyy willyy lessenyy theyy workloadyy foryy users.Theyy nextyy
essentialyy attributeyy ofyy theyy payrollyy systemyy willyy beyy howyy wellyy ityy compliesyy
withyy businessyy standardsyy andyy regulations.yy Thereyy isyy littleyy roomyy foryy mistakesyy
whenyy conductingyy payroll,yy soyy ityy willyy beyy importantyy thatyy theyy systemyy
providesyy allyy theyy functionsyy necessaryyy foryy payrollyy withoutyy errors.yy Toyy testyy
this,yy Iyy wouldyy enteryy informationyy andyy seeyy howyy accurateyy theyy program'syy
outputsyy are.yy Ifyy theyy payrollyy systemyy continuedyy toyy notyy meetyy expectationsyy
duringyy theyy betayy test,yy Iyy wouldyy firstyy consultyy theyy helpyy deskyy toyy determineyy
ifyy Iyy wasyy atyy faultyy foryy theyy failureyy oryy theyy system.yy Ifyy ityy isyy determinedyy
theyy systemyy wasyy theyy reasonyy foryy theyy failure,yy andyy theyy businessyy doesyy notyy
wantyy toyy exploreyy otheryy systemsyy availableyy rightyy away,yy theyy nextyy stepyy wouldyy
beyy toyy expressyy concernsyy andyy provideyy recommendationsyy toyy theyy softwareyy
developers.yy Theyy betayy testingyy ofyy anyy airlineyy reservationyy systemyy wouldyy beyy
ayy funyy project.yy Thereyy areyy x-amountyy ofyy flightsyy peryy dayyy arrivingyy atyy x-
airportsyy throughoutyy theyy globe.yy Testingyy comesyy inyy toyy seeyy ifyy weyy canyy
manageyy toyy notyy overyy bookyy oryy underyy bookyy theyy flightsyy andyy getyy peopleyy
toyy whereyy theyyy intended...atyy theyy timesyy we'veyy promised.yy We'reyy lookingyy foryy
accuracyyy withyy theyy flightyy informationyy andyy theyy clientyy information.yy We'reyy
lookingyy foryy theyy integratedyy paymentyy systemsyy toyy workyy correctly,yy theyy live-
informationyy toyy beyy correct,yy weyy needyy theyy seatsyy toyy "hold"yy inyy theyy systemyy
soyy theyyy areyy notyy purchasedyy againyy (overyy booking),yy weyy needyy theyy systemyy
toyy tallyyy upyy theyy peopleyy andyy luggageyy andyy stopyy whenyy theyy planesyy areyy
full.yy Weyy needyy theyy wholeyy beanyy toyy beyy fairlyyy easyyy toyy navigateyy andyy
comprehendyy foryy theyy client,yy andyy toyy beyy aestheticallyyy pleasing;yy believeyy ityy
oryy not,yy thatyy isyy important.yy Ifyy theyy programyy isyy notyy passingyy muster,yy theseyy
errorsyy willyy needyy toyy beyy reportedyy toyy theyy developersyy andyy recreatedyy toyy
findyy theyy rootyy causeyy soyy ityy canyy beyy fixed,yy andyy theyy programyy implemented.yy
Ifyy Iyy wasyy involvedyy inyy betayy testingyy andyy evaluatingyy whetheryy ayy newyy
systemyy isyy readyyy foryy generalyy distribution,yy Iyy wouldyy evaluateyy basedyy onyy
severalyy criteria.yy Functionalityyy isyy oneyy ofyy theyy criteriayy thatyy Iyy wouldyy test,yy
Iyy wouldyy wantyy toyy makeyy sureyy thatyy theyy programyy isyy fulfillingyy theyy purposeyy
foryy whichyy ityy wasyy designed.yy Performanceyy wouldyy beyy anotheryy criteriayy thatyy
Iyy wouldyy inspect.yy Iyy canyy recallyy ayy timeyy whenyy ayy companyyy Iyy workyy foryy
hadyy toyy designyy ayy newyy systemyy onyy theyy flyyy becauseyy thereyy wasyy ayy fireyy
atyy ouryy datayy centeryy andyy theyy previousyy serveryy thatyy hostedyy thisyy systemyy
wasyy destroyed.yy Theyy resultyy ofyy thisyy rushedyy system,yy wasyy ayy systemyy thatyy
worksyy aboutyy 50%yy ofyy theyy time,yy andyy evenyy whenyy ityy works,yy theyy programyy
wasyy veryyy latent.yy Thisyy wasyy whileyy Iyy wasyy workingyy asyy ayy tieryy 1yy agent,yy
triagingyy networkyy issuesyy foryy enterpriseyy customers,yy andyy timeyy isyy ofyy theyy
essenceyy whenyy tryingyy toyy determineyy Iyy amyy ableyy toyy workyy toyy resolveyy theyy
issueyy directly,yy oryy ifyy theyy issueyy neededyy toyy goyy toyy theyy nextyy level.yy Anotheryy
criteriayy thatyy Iyy wouldyy wantyy toyy testyy isyy usabilityyy ofyy theyy system.yy Usersyy
wantyy systemsyy thatyy areayy easilyyy learnedyy andyy understood.yy Complicatedyy systemsyy
andyy poorlyyy designedyy useryy interfaces,yy willyy onlyyy serveyy toyy causeyy ayy pooryy
overallyy experience,yy whichyy canyy thenyy causeyy ayy myriadyy ofyy otheryy problems.yy
Ifyy theyy testingyy continuedyy toyy revealyy ayy failureyy ofyy ayy specificyy criteria,yy ayy
rootyy causeyy analysisyy wouldyy beyy neededyy toyy determineyy howyy toyy correctyy it.yy
Ifyy Iyy wasyy inyy ayy betayy testingyy ayy softwareyy thatyy dealsyy withyy usersyy informationyy
suchyy asyy theiryy bank,yy booking,yy andyy payrollyy Iyy wouldyy makeyy sureyy toyy payyy
attentionyy toyy security,yy navigation,yy UI,yy andyy theyy CRUDyy functionality
Iyy wantyy toyy makeyy sureyy thatyy whenyy ayy useryy signyy upyy oryy signyy inyy thatyy
theyyy haveyy twoyy wayyy authenticationyy andyy thatyy theiryy passwordyy isyy encrypted.yy
Alsoyy wantyy toyy makeyy sureyy thatyy theyyy canyy resetyy theiryy log-inyy infoyy withoutyy
anyyy issues.yy Nextyy willyy beyy theyy navigationyy partyy whereyy iyy wouldyy testyy outyy
eachyy tabs,yy buttons,yy links,yy andyy formsyy areyy workingyy correctly.yy Afteryy thatyy
Iyy wouldyy gradeyy theyy softwareyy navigationyy basedyy onyy howyy easyyy ityy wasyy foryy
meyy toyy useyy theyy softwareyy andyy thatyy itsyy notyy toyy complexyy toyy findyy tabsyy
oryy pages.yy Nextyy wouldyy beyy howyy theyy UIyy isyy easyyy toyy readyy andyy hasyy
clearyy instructionsyy onyy whatyy theyy useryy shouldyy do.yy Oneyy ofyy theyy mainyy partyy
ofyy theyy softwareyy isyy CRUDyy functionality.yy Iyy wantyy toyy checkyy ifyy iyy canyy
signyy upyy oryy signyy in.yy Alsoyy iyy wantyy toyy ableyy toyy readyy myyy informationyy
andyy beyy ableyy toyy updateyy andyy deleteyy informationyy ofyy theyy useryy choice.yy Thisyy
stepyy isyy veryyy importantyy causeyy havingyy theyy crudyy functionyy isyy likeyy 70%yy ofyy
theyy software.Ifyy ayy softwareyy failsyy theseyy criteriayy thenyy theyy softwareyy needsyy
toyy traceyy backyy toyy designyy phaseyy andyy implementyy theyy feedbacksyy fromyy theyy
betayy testyy toyy makeyy improvements.yy Weyy wantyy ayy softwareyy thatyy isyy functionalyy
andyy easyyy toyy understandyy foryy theyy users.yy Weyy wouldyy needyy toyy confirmyy thatyy
theyy appyy canyy beyy usedyy andyy hasyy anyy acceptableyy useryy experience.yy Thatyy canyy
beyy doneyy viayy someyy sortyy ofyy betayy testingyy beforeyy launchyy andyy thenyy havingyy
someyy sortyy ofyy DevOpsyy contiousyy improvementyy pipelineyy inyy placeyy toyy ensureyy
ityy staysyy upyy toyy par.yy Securityyy wouldyy beyy anotheryy veryyy importantyy component,yy
asyy theyy systemyy shouldyy haveyy robustyy securityyy measuresyy inyy placeyy toyy protectyy
sensitiveyy personalyy andyy financialyy informationyy .yy Useryy privacyyy shouldyy beyy ayy
topyy priority!yy Theyy systemyy shouldyy alsoyy haveyy goodyy erroryy handlingyy inyy place.yy
Ityy shouldyy provideyy clearyy erroryy messagesyy toyy helpyy minimizeyy theyy impactyy toyy
users.yy Alongyy withyy thisyy ityy shouldyy dlyy alsoyy haveyy andyy maintainyy goodyy audityy
logs.yy Thisyy isyy foryy transactionyy historyyy andyy inyy theyy caseyy ofyy theyy bankingyy
appyy regulatoryyy complianceyy isyy ayy must.yy Theyy systemyy shouldyy alsoyy haveyy
robustyy backupyy andyy DRyy plansyy inyy placeyy inyy caseyy ofyy ayy failure.yy Ityy shouldyy
regularlyyy backyy upyy datayy toyy ensureyy redundancyyy andyy quickyy recoveryyy inyy theyy
caseyy ofyy systemyy failures,yy naturalyy disasteryy oryy anyyy otheryy typeyy ofyy disaster.yy
Ifyy ayy systemyy continuedyy toyy failyy inyy oneyy particularyy areyy anyy investigationyy
wouldyy needyy toyy beyy launchedyy toyy tryyy toyy findyy theyy rootyy causeyy ofyy theyy
issue.yy Theyy criteriayy Iyy wouldyy judgeyy whetheryy ayy systemyy isyy readyyy foryy
generalyy distributionyy wouldyy beyy itsyy efficiencyyy andyy effectiveness.yy Iyy wouldyy
checkyy ifyy theyy systemyy isyy readyyy byyy runningyy throughyy allyy ofyy theyy functionsyy
ityy offersyy andyy seeyy ifyy youyy runyy intoyy anyyy issuesyy withyy it.yy Youyy canyy alsoyy
checkyy whetheryy youyy canyy registeryy onyy theyy systemyy andyy loginyy properly.yy
Anotheryy criteriayy Iyy wouldyy takeyy ayy lookyy intoyy wouldyy beyy theyy paymentyy
testingyy andyy seeyy whetheryy theyy paymentyy methodyy isyy workingyy properlyyy oryy
not.yy Supposeyy ayy certainyy criteriayy keepsyy onyy failing,yy theyy onlyyy thingyy possibleyy
thatyy youyy canyy doyy asyy ayy betayy testeryy isyy keepyy onyy givingyy youryy properyy
feedbackyy aboutyy theyy issue.yy Youyy haveyy toyy makeyy sureyy thatyy theyy erroryy youyy
reportyy isyy asyy detailedyy asyy possibleyy soyy thatyy ityy canyy correctlyyy beyy identified.yy
Mostyy ofyy theyy time,yy ifyy theyy erroryy descriptionyy isyy notyy specificyy thenyy ityy isyy
hardyy foryy theyy developersyy toyy findyy theyy exactyy causeyy andyy fixyy theyy issue.yy
Youyy haveyy toyy describeyy howyy youyy getyy theyy issueyy andyy ifyy youyy thinkyy
somethingyy isyy causingyy theyy issue.yy Assumingyy thatyy theyy betayy testingyy thatyy isyy
beingyy askedyy foryy thisyy discussionyy isyy whatyy isyy doneyy inyy theyy lastyy phaseyy
ofyy testingyy oryy theyy secondyy partyy ofyy acceptanceyy testing.yy Iyy wouldyy sayyy thatyy
judgmentyy wouldyy beyy madeyy afteryy ityy isyy confirmedyy thatyy theyy systemyy isyy
complete,yy thatyy ityy meetsyy theyy needsyy thatyy promptedyy theyy systemyy toyy beyy
developed,yy andyy thatyy ityy isyy acceptableyy toyy theyy users.yy Youyy wouldyy alwaysyy
wantyy theyy systemyy toyy beyy easyyy foryy theyy usersyy toyy navigateyy andyy probablyyy
wouldyy beyy ayy goodyy ideayy toyy takeyy theyy feedbackyy fromyy theyy Betayy testersyy
andyy tryyy toyy correctyy theyy issuesyy thatyy areyy broughtyy up.yy Youyy wouldyy tryyy toyy
identifyyy theyy rootyy causeyy ofyy theyy failureyy first.yy Then,yy youyy wouldyy decideyy
whatyy willyy needyy toyy beyy doneyy toyy correctyy theyy failure,yy thisyy mayyy includeyy
justyy updatingyy theyy software,yy oryy havingyy toyy replaceyy theyy hardware.yy Afteryy
determiningyy whereyy theyy failureyy stemsyy fromyy youyy wouldyy implementyy theyy
correctiveyy actionsyy andyy thenyy retestyy theyy systemyy toyy beyy sureyy thatyy theyy
failureyy isyy resolved.yy Ifyy Iyy wereyy involvedyy inyy betayy testingyy anyy informationyy
system,yy suchyy asyy anyy onlineyy bankingyy systemyy oryy airlineyy reservationyy system,yy
thereyy areyy ayy fewyy criteriayy thatyy Iyy wouldyy useyy toyy judgeyy whetheryy theyy
systemyy wasyy readyyy foryy generalyy distribution.yy Firstly,yy Iyy wouldyy checkyy ifyy theyy
useryy interfaceyy isyy simpleyy andyy straightforward,yy withyy clearyy instructionsyy andyy
easyyy navigationyy options.yy Theyy useryy interfaceyy shouldyy beyy intuitive,yy andyy usersyy
shouldyy notyy haveyy anyyy troubleyy findingyy whatyy theyyy needyy quickly.Secondly,yy Iyy
wouldyy examineyy theyy system'syy functionality.yy Theyy systemyy shouldyy beyy testedyy
foryy itsyy reliability,yy speed,yy andyy accuracyyy inyy performingyy tasks.yy Ityy shouldyy
alsoyy handleyy errorsyy gracefullyyy andyy provideyy appropriateyy feedback.yy Thirdly,yy Iyy
wouldyy assessyy theyy system'syy security.yy Theyy systemyy shouldyy haveyy robustyy
securityyy featuresyy thatyy protectyy users'yy personalyy datayy fromyy unauthorizedyy access.yy
Lastly,yy Iyy wouldyy testyy theyy system'syy compatibilityyy withyy differentyy devicesyy andyy
operatingyy systems.yy Theyy systemyy shouldyy workyy acrossyy variousyy platformsyy
withoutyy glitches.yy Ifyy theyy systemyy failedyy anyyy ofyy theseyy criteriayy inyy betayy
testing,yy Iyy wouldyy collaborateyy withyy theyy developmentyy teamyy toyy identifyyy andyy
isolateyy problems.yy Ifyy theyy issuesyy persist,yy Iyy wouldyy suggestyy postponingyy theyy
systemyy launchyy untilyy allyy problemsyy areyy resolved.yy It'syy preferableyy toyy delayyy
theyy releaseyy ofyy anyy imperfectyy systemyy thanyy toyy riskyy customeryy satisfaction.yy
Inyy theyy caseyy ofyy anyy onlineyy bankingyy system,yy Iyy wouldyy useyy theyy followingyy
criteriayy toyy determineyy ifyy ityy wasyy readyyy foryy generalyy distributionyy duringyy betayy
testing:
Usability:yy Theyy controlsyy andyy navigationyy ofyy theyy systemyy shouldyy beyy
intuitiveyy toyy theyy useryy andyy simpleyy toyy navigate,yy everythingyy shouldyy
makeyy senseyy andyy followyy ayy logicalyy order.
Security:yy Ayy topyy priorityyy wouldyy beyy safeguardingyy financialyy datayy andyy
preventingyy unauthorizedyy access,yy soyy strongyy securityyy measuresyy shouldyy
beyy inyy place.
Performance:yy Thereyy shouldyy beyy fewyy toyy noyy delaysyy oryy errorsyy andyy
theyy systemyy shouldyy beyy fastyy andyy responsive.yy Theyy systemyy shouldyy
functionyy fluidlyyy acrossyy multipleyy platformsyy andyy beyy compatibleyy withyy
ayy varietyyy ofyy deviceyy andyy browseryy types.
Ifyy theyy onlineyy bankingyy systemyy failsyy ayy specificyy criterionyy theyy developmentyy
teamyy wouldyy beyy alertedyy andyy attemptyy toyy fixyy theyy issue.yy Ifyy theyy problemyy
isyy serious,yy likeyy securityyy flawsyy oryy datayy loss,yy thenyy ityy wouldyy beyy prudentyy
toyy recommendyy thatyy theyy system’syy distributionyy toyy theyy publicyy beyy delayedyy
untilyy theyy problemyy isyy resolved,yy andyy ityy mayyy evenyy beyy advisableyy toyy stopyy
theyy betayy testingyy toyy preventyy detrimentalyy damageyy fromyy affectingyy theyy
customers.yy Iyy amyy currentlyyy ayy dispatcheryy foryy ayy heatingyy andyy airyy conditioningyy
company.yy Hereyy weyy useyy ayy systemyy thatyy holdsyy theyy datayy ofyy allyy ouryy
customer.yy Ityy containsyy theiryy equipmentyy information,yy theiryy clubyy information,yy
theiryy addresses,yy andyy theyy techniciansyy thatyy needyy toyy runyy theyy appointments.yy
Ifyy Iyy wereyy toyy betayy testyy thisyy application,yy Iyy wouldyy chooseyy ayy technicalyy
betayy test.yy Thisyy isyy proprietaryyy informationyy soyy Iyy wouldyy notyy leaveyy theyy
testyy openyy toyy anyoneyy besidesyy peopleyy withinyy theyy organization.yy Inyy thisyy
applicationyy weyy haveyy toyy beyy ableyy toyy moveyy aroundyy appointmentsyy andyy swapyy
themyy withyy others.yy Ityy wouldyy makeyy senseyy toyy digyy deepyy andyy lookyy foryy
hardyy toyy findyy technicalyy bugsyy asyy ayy technicalyy betayy testyy willyy do.yy Ityy isyy
importantyy thatyy allyy applicationsyy meetyy theiryy specifiedyy criteria.yy Dependingyy onyy
whichyy criteriayy isyy missingyy Iyy wouldyy goyy differentyy routes.yy Ifyy ityy wasyy ayy
bugyy inyy theyy system.yy Suchyy asyy theyy systemyy isyy notyy readingyy theyy a.m./p.m.yy
differenceyy oryy theyy appointmentsyy weren'tyy versatileyy enoughyy toyy beyy swappedyy
withyy othersyy Iyy wouldyy definitelyyy sendyy thisyy backyy toyy programming.yy Iyy wouldyy
explainyy theyy issueyy theyy programyy wasyy havingyy andyy whyyy Iyy neededyy toyy sendyy
ityy back.yy Thereyy areyy variousyy typesyy ofyy testing;yy thisyy processyy allowsyy developersyy
toyy evaluateyy theyy quality,yy architecturalyy flaws,yy securityyy vulnerabilities,yy andyy
muchyy more.yy Whetheryy ityy isyy ayy newyy launchyy oryy recall,yy testingyy isyy essentialyy
inyy ensuringyy theyy system'syy performance,yy reliability,yy andyy security.yy Ayy productyy
canyy haveyy multipleyy issues;yy compromise,yy delay,yy oryy evenyy non-functionyy canyy
beyy relatedyy toyy manyyy oryy anyyy concerns.yy Toyy helpyy identifyyy theyy problem,yy
runningyy ayy diagnosticyy testyy isyy vitalyy toyy determineyy why,yy what,yy oryy howyy theyy
issuesyy disruptyy theyy softwareyy performance;yy confidentiality,yy integrity,yy andyy
availabilityyy areyy theyy frameworksyy foryy deliveringyy theyy softwareyy toyy theyy intendedyy
users.
Onlineyy bankingyy applicationsyy areyy criticalyy softwareyy thatyy involvesyy millionsyy ofyy
financialyy transactions.yy Onlineyy bankingyy applicationsyy requireyy vigoursyy testing,yy
whetheryy ayy newyy softwareyy launchyy oryy ayy recall,yy andyy bothyy requireyy testing.yy
Foryy example,yy ayy newyy launchyy willyy goyy thruyy variousyy testing,yy suchyy asyy
blackyy boxyy testing,yy toyy assessyy theyy externalyy functionalityyy ofyy theyy softwareyy
withoutyy anyyy internalyy probingyy ofyy theyy codebaseyy oryy datayy structure.yy Inyy
contrast,yy theyy whiteyy boxyy isyy anyy internalyy testingyy checkyy onyy theyy performance,yy
reliability,yy usability,yy sourceyy code,yy verifiedyy inputyy andyy outputyy flow,yy andyy
security.yy Furthermore,yy testingyy likeyy theyy alphayy testyy hiringyy ayy professionalyy
companyyy toyy examineyy andyy performyy qualityyy assuranceyy testingyy andyy theyy betayy
testyy usingyy inputyy fromyy theyy endyy user.yy Databaseyy testingyy testsyy datayy integrity,yy
loading,yy storageyy processes,yy andyy rulesyy testing.yy Securityyy testingyy foryy
vulnerabilitiesyy andyy flaws,yy addingyy automatedyy securityyy tools,yy andyy multifactoryy
validationyy preventyy ayy breachyy ofyy theyy application.yy Usabilityyy thatyy allowsyy theyy
endyy useryy toyy interactyy withyy theyy applicationyy or,yy inyy otheryy words,yy user-
friendly.
Rootyy causeyy analysisyy isyy vitalyy inyy what,yy how,yy when,yy andyy whyyy theyy systemyy
failedyy toyy deliveryy itsyy functionyy oryy performanceyy inyy ayy recallyy situation.yy Ayy
pentesteryy canyy reviewyy logs,yy runyy systemyy diagnostics,yy troubleshoot,yy andyy performyy
otheryy typesyy ofyy testingyy thatyy canyy helpyy identifyyy theyy issue,yy suchyy asyy softwareyy
securityyy testingyy thatyy scansyy oryy learnyy aboutyy weaknessyy andyy vulnerabilitiesyy inyy
theyy software.yy Softwareyy Securityyy testingyy shouldyy beyy ayy fundamentalyy partyy ofyy
theyy SDLCyy andyy variousyy testing.yy Foryy example,yy ayy personalyy experienceyy withyy
ayy localyy bankyy thatyy usesyy voiceyy authenticationyy toyy authenticateyy theyy user'syy
identityyy hadyy ayy flawyy thatyy wouldyy recordyy backgroundyy noiseyy leadingyy toyy
authenticationyy processyy failureyy andyy accountyy lockdown.yy Theyy clientyy wouldyy
physicallyyy goyy toyy theyy branchyy toyy resetyy theyy validityyy andyy getyy clearanceyy toyy
activateyy theyy account,yy whichyy impactedyy theyy bankyy business,yy withdrewyy customeryy
confidence,yy andyy grewyy frustrated.yy Ayy voiceyy recognitionyy softwareyy issueyy Afteryy
multipleyy complaints,yy ultimately,yy theyy bankyy stakeholderyy wereyy ableyy toyy fixyy
theyy problems.yy Still,yy inyy thoseyy fewyy daysyy oryy weeks,yy theyy bankyy hadyy toyy
useyy otheryy meansyy ofyy authentication,yy suchyy asyy sendingyy ayy codeyy onyy youryy
phone,yy whichyy wasyy onyy theyy clientyy fileyy whenyy openingyy anyy account.yy Iyy haveyy
usedyy multipleyy payrollyy systemsyy fromyy thoseyy deliveryyy servicesyy useyy toyy thoseyy
thatyy mostyy companiesyy useyy likeyy ADP,yy theyy mainyy purposeyy ofyy thoseyy areyy
toyy payyy youyy withyy someyy security.yy Iyy haveyy alsoyy usedyy andyy stillyy useyy manyyy
onlineyy bankingyy systems.yy Iyy expectyy thereyy areyy manyyy testyy conditionsyy thatyy
needyy toyy beyy testedyy andyy approvedyy butyy theyy mainyy criteria,yy foryy both,yy wouldyy
beyy makingyy sureyy youyy getyy youryy moneyyy likeyy you'reyy supposedyy to.yy Soyy ifyy
Iyy wasyy ayy betayy testeryy Iyy wouldyy testyy theyy securityyy ofyy transactions,yy Iyy wouldyy
makeyy asyy manyyy differentyy sizedyy transactionsyy asyy Iyy could.yy Afteryy thatyy Iyy
wouldyy tryyy toyy findyy theyy loopholesyy toyy seeyy ifyy anyyy personalyy datayy isyy sentyy
thatyy canyy beyy easilyyy visibleyy foryy hacker.yy Iyy wouldyy tryyy toyy testyy differentyy
scenarios,yy likeyy tryingyy toyy sendyy moneyyy toyy accountsyy thatyy doesn'tyy existyy oryy
tryingyy toyy sendyy ayy balanceyy thatyy isn'tyy availableyy inyy myyy account.yy Ifyy theyy
systemyy continuedyy toyy failyy ayy specifiedyy criterionyy Iyy wouldyy takeyy picturesyy ofyy
theyy problemyy andyy sendyy themyy toyy theyy developer.yy Iyy wouldyy keepyy testingyy
foryy thoseyy everyyy update,yy doubleyy checkingyy foryy anyyy newyy problemsyy asyy wellyy
andyy repeatyy theyy processyy untilyy theyy systemyy passes.yy Errorsyy existyy longyy beforeyy
theyy testingyy phase,yy however.yy Ifyy weyy haveyy requirementsyy errors,yy weyy wantyy
toyy catchyy theseyy asyy earlyyy asyy possible.yy Weyy mightyy haveyy incompleteyy
requirements,yy incorrectyy requirements,yy unrealisticyy requirements,yy oryy evenyy
untraceableyy requirements.yy Ifyy anyyy ofyy theseyy slipyy throughyy toyy implementation,yy
weyy canyy haveyy someyy issuesyy onyy ouryy handsyy thatyy causeyy delays.yy Foryy
example,yy ifyy weyy haveyy anyy incompleteyy requirement,yy weyy lackyy theyy necessaryyy
details,yy and/oryy weyy haveyy toyy makeyy assumptions.yy Wellyy mostyy ofyy theyy inyy
townyy smallyy banksyy inyy myyy areayy kindyy ofyy useyy ayy primitiveyy wayyy ofyy
runningyy theiryy sites.yy Dontyy getyy meyy wrong,yy theyyy areyy secure,yy theyyy justyy
dontyy haveyy thatyy kindyy ofyy feelyy likeyy someoneyy wouldyy wantyy toyy useyy ityy onyy
ayy dailyyy basisyy kindyy ofyy feel,yy soyy