1 / 4100%
Runningi Head:i DATAi QUALITYi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 1
Communicatingi Withi Nontechnicali Audiences
DAT-300
SNHU
DATAi QUALITYi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 2
Ini thei evolvingi businessi landscape,i businessesi requirei high-qualityi datai oni whichi theyi
basei theiri decisionsi andi strategici actions.i Eachi andi everyi businessi departmenti needsi ai certaini kindi
ofi datai ini orderi toi carryi outi itsi respectivei functionsi andi roles.i Ini orderi toi makei effectivei decisions,i
organizationsi needi toi havei accessi toi qualityi data.i Goodi qualityi datai isi onei thati hasi distinctivei
featuresi ini termsi ofi completeness,i validity,i andi accuracyi (Ghasemaghaeii &i Calic,i 2019).i Ini thei
competitivei businessi setting,i goodi qualityi datai cani bei usedi asi ani asseti thati cani helpi teamsi andi
businessi unitsi toi functioni effectively.
Thei ultimatei purposei ofi datai qualityi isi toi aidi ini thei decision-makingi processi ofi ani
organization.i Firmsi needi toi takei diversei kindsi ofi decisionsi thati havei thei potentiali toi leadi toi
numerousi implications.i Datai qualityi servesi asi thei catalysti thati helpsi toi makei goodi andi timelyi
decisionsi thati havei ai lowi leveli ofi risk.i Wheni decisionsi arei basedi oni qualityi datai andi information,i
theiri effectivenessi increases.i Iti empowersi teamsi andi individualsi toi understandi howi iti wouldi
impacti themi ati ai microi leveli andi shapei theiri performancei (Ghasemaghaeii &i Calic,i 2019).i Oni thei
otheri hand,i wheni poori qualityi datai isi usedi ini thei decision-makingi process,i thei productivityi andi
performancei ofi teamsi andi individualsi suffer.i Iti couldi alsoi givei risei toi seriousi ramificationsi fori thei
entirei organization.i
Iti isi necessaryi fori otheri departmentsi toi bei awarei ofi datai qualityi soi thati theyi cani optimallyi
usei iti toi contributei towardsi thei businessi goalsi andi objectivesi (Ghasemaghaeii &i Calic,i 2019).i Thei
insighti cani boosti thei confidencei ofi teamsi andi unitsi andi helpi themi toi havei ai betteri abilityi toi
managei theiri dutiesi andi responsibilities.i
Somei actionsi thati otheri departmenti shouldi takei toi helpi preservei datai qualityi includei
controllingi incomingi data,i avoidi datai duplication,i andi properi collectioni ofi datai requirements.i Thei
DATAi QUALITYi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 3
departmentsi musti noti adopti ai lenienti approachi whilei enforcingi datai integrityi asi iti couldi
compromisei thei qualityi aspect.i i
DATAi QUALITYi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 4
References
Ghasemaghaei,i M.,i &i Calic,i G.i (2019).i Cani bigi datai improvei firmi decisioni quality?i Thei rolei ofi
datai qualityi andi datai diagnosticity.i Decisioni Supporti Systems,i 120,i 38-49.
Students also viewed