1 / 4100%
Ini orderi toi booti windowsi ini safei modei youi willi needi toi enteri windowsi recoveryi modei herei
isi thei stepi byi stepi processi toi enteri windowsi recoveryi modei asi providedi byi Microsoft.com
1. Holdi downi thei poweri buttoni fori 10i secondsi toi turni offi youri device.
2. Pressi thei poweri buttoni againi toi turni oni youri device.
3. Oni thei firsti signi thati Windowsi hasi startedi (fori example,i somei devicesi showi thei
manufacturer’si logoi wheni restarting)i holdi downi thei poweri buttoni fori 10i secondsi toi
turni offi youri device.
4. Pressi thei poweri buttoni againi toi turni oni youri device.
5. Wheni Windowsi restarts,i holdi downi thei poweri buttoni fori 10i secondsi toi turni offi youri
device.
6. Pressi thei poweri buttoni againi toi turni oni youri device.
7. Allowi youri devicei toi fullyi restart.i Youi willi enteri winRE.
Fromi herei youi willi selecti Troubleshooti >i Advancedi optionsi >i Startupi Settingsi >i Restart.
Afteri rebooting,i safei modei willi bei enabledi byi pressingi F5i
i
Ini theoryi safei modei shouldi restorei thei defaulti displayi settingsi andi thei useri wouldi bei ablei
toi rebooti normally,i andi thei issuei wouldi bei resolved.i Alternativelyi thei useri cani accessi thei
displayi settingsi oni windowsi throughi Controli paneli >i Appearancei andi Personalizationi >i Easei
ofi accessi center.
Therei severali waysi toi booti ini Windowsi 10i ini “safei mode”;i toi helpi withi diagnosingi youri
systems;i suchi asi ai VGAi issue.
(Enablei Safei Boot)
=Clicki Starti buttoni (typei MSCONFIGi ini searchi selection)
=Clicki Systemi Configuration
=Clicki Booti Tab
i i i i i i i i i i i i i i i Bottomi lefti (booti options)=checki thei safei booti box
Restart
(Systemi Setting)
=Clicki Starti buttoni (typei Advancei Startupi ini searchi selection)
i i i i i i i i i i i i i i i Thani Choosei (Changei advancedi startupi options)
i i i i i i i i i i i i i i i GOi toi Bottomi underi (Advancei Startup)
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i =Clicki Restarti Now
Oni Choosei ani Optioni screen
=Clicki Troubleshoot
=Clicki Advancei Options
=Clicki Startupi Settings
Startupi Settingsi /Restarti toi changei Windowsi Options
Listi below
Restart
(Signi In)
Clicki Restarti whilei holdingi Shifti key
Repeati stepsi fromi (Systemi Settings)
Toi correcti ai screeni displayi settingi Ii wouldi tryi iti ini Setting,i Displayi andi startingi playingi
aroundi withi thei resolutions;i whichi Ii havei donei ini thei past;i thisi processi cani bei veryi
frustrating.i Savei yourselfi somei timei andi researchi thei besti VGAi (Videoi Graphicsi Array)i fori
whati youri lookingi ati fori example:i Gamingi recommendi 1080p;i fori duali monitorsi Laptopi toi
additionali Monitori recommendsi 1366x768;i myi systemsi actuallyi recommendedi thei displayi
fori mei whichi isi greati becausei iti removei guessingi work.
Toi begini bootingi Windowsi 10i ini Safei Modei Ii wouldi suggesti pressingi thei restarti buttoni oni
youri computer,i ori ifi iti doesi noti havei one,i thei poweri buttoni twice.i Becausei youi cannoti readi
thei screen,i youi shouldi holdi downi thei Windowsi logoi button,i ctrl,i shifti +i b,i alli ati thei samei
timei toi starti Windowsi 10i Safei Mode.i Ifi youi arei workingi oni ai Windowsi 10i tableti tryi
increasingi andi decreasingi thei volumei ati thei samei time,i 3i times,i andi iti shouldi doi thei samei
thing.i Theni thei screeni willi dim,i ori flutter,i ori beep,i meaningi thati Windowsi OSi isi tryingi toi
refresh.i Wheni windowsi isi donei refreshing,i Safei Modei shouldi appeari oni thei screeni withi
defaulti displayi settingsi andi youi shouldi bei ablei toi changei thei displayi settingi backi toi default.i
Nowi wouldi bei ai goodi timei toi pressi Starti andi goi toi Controli Panel.i Fromi there,i Ii wouldi clicki
oni Choosei Highi Contrasti Themei andi checki toi seei ifi onei ofi thesei themesi hasi beeni selected.i
Ifi onei ofi thesei themesi hadi beeni selectedi theni Ii wouldi goi toi Windowsi Defaulti Themesi andi
choosei onei ofi thei optionsi iti providesi toi reverti toi defaulti settings.
Therei arei twoi waysi toi shuti downi thei machinei withouti holdingi thei poweri buttoni safelythei
firsti wayi toi usei thei Control+Alt+Deletei keyi comboi toi bringi upi thei optionsi menu.i Thei
optionsi menui shouldi usei windowsi defaulti colori optionsi bypassingi anyi customi changes.i
Fromi there,i youi cani selecti shutdown.i Oncei thei systemi hasi powered,i doi youi cani pressi thei
poweri buttoni likei normali andi tapei thei F8i keyi oni thei keyboardi toi selecti thei Safei Modei
optioni thati isi desired.
Alternatelyi youi cani typei ini thei blindi andi usei commandi promptsi toi rebooti intoi safei mode.i
Toi launchi thei commandi console,i pressi thei Windowsi keyi +i Ri oni thei keyboard.i Waiti twoi
secondsi andi typei ”cmdi thisi willi launchi thei commandi prompt.i Ini thei commandi prompti thati
youi cani noti seei typei ini i bcdediti /seti {current}i safebooti network”i pressi thei enteri keyi nowi
typei ini “shutdowni /r”i ifi everythingi worked,i thei computeri wouldi rebooti intoi safei modei afteri
onei minute.i Oncei youi makei thei changesi toi thei graphicsi settingsi andi theni openi thei
commandi prompti againi byi usingi thei Windows+i Ri andi typingi “cmd”i again,i theni enteri
“bcdediti /deletevaluei {current}i safeboot”i toi allowi thei systemi toi rebooti intoi normali modei oni
thei nexti restart.i Theni ini thei commandi prompti typei ini shutdowni /ri toi rebooti backi intoi
normali mode.i
Ii pulledi myi researchi oni bootingi ai PCi ini safei modei directlyi fromi Microsoft'si supporti page.i
Sincei thisi customeri changedi thei displayi settingsi andi isi unablei toi readi thei screeni theni
bootingi Windowsi intoi safei modei viai ai blacki ori blacki screeni willi bei thei besti optioni here.i Toi
performi thisi actioni wei willi havei to:
1. Holdi downi thei poweri buttoni fori 10i secondsi toi turni offi youri device.
2. Pressi thei poweri buttoni againi toi turni oni youri device.
3. Oni thei firsti signi thati Windowsi hasi startedi (fori example,i somei devicesi showi thei
manufacturersi logoi wheni restarting)i holdi downi thei poweri buttoni fori 10i secondsi toi
turni offi youri device.
4. Pressi thei poweri buttoni againi toi turni oni youri device.
5. Wheni Windowsi restarts,i holdi downi thei poweri buttoni fori 10i secondsi toi turni offi youri
device.
6. Pressi thei poweri buttoni againi toi turni oni youri device.
7. Allowi youri devicei toi fullyi restart.i Youi willi enteri winRE.
Oncei wei havei enteredi winREi (Windowsi Recoveryi Environment)i wei needi toi choosei optionsi
toi Troubleshooti >i Advancedi optionsi >i Startupi Settingsi >i Restart.i Afteri devicei restartsi
therei willi bei ai listi ofi optionsi andi wei cani selecti optioni 5i ori pressi F5i fori safei modei withi
networking.
Nowi thisi seemsi toi bei thei onlyi wayi toi booti wheni windowsi isi unablei toi bei seeni ini ai situationi
likei this.i Buti wheni wei mayi bei experiencingi issuesi withi ai PCi wei cani booti ini safei modei fromi
thei settingsi ori thei signi oni screeni toi helpi usi diagnosei ifi problemsi arei fromi ai corruptedi OSi
file.i Example:i computeri isi bootingi slowi andi wei decidei toi booti ini safei modei toi seei ifi
problemi stilli happens.i Ifi iti doesi wei knowi itsi ani OSi issuei becausei Safei modei bootsi withi
basici drivers;i However,i ifi wei booti andi thei problemi isn'ti therei anymorei wei knowi thati iti
couldi bei somethingi outsidei ofi thei OSi files.
Referencesi
Starti youri PCi ini safei modei ini Windowsi 10(2019).i Retrievedi fromi
https://support.microsoft.com/en-us/help/12376/windows-10-start-your-pc-in-safe-mode
Students also viewed