1 / 10100%
Ifzz therezz waszz anzz organizationzz thatzz Izz believezz doeszz notzz conductzz adequatezz
strategiczz informationzz systemzz (IS)zz planning,zz Izz thinkzz thezz twozz reasonszz whyzz thiszz
typezz ofzz planningzz mightzz notzz bezz donezz appropriatelyzz (orzz atzz all)zz iszz becausezz ofzz
thezz followingzz reasons:zz 1)zz itszz notzz theirzz primaryzz focus.zz Somezz organizationszz gozz
throughzz thezz motionszz ofzz developingzz azz planzz justzz becausezz everyzz organizationzz
mustzz havezz azz plan.zz Theyzz justzz gozz throughzz thezz planningzz withzz nozz meaningzz orzz
purposezz behindzz it.zz Thiszz iszz thezz wrongzz mentalityzz tozz have.zz It'szz justzz likezz thatzz
sayingzz "ifzz youzz failzz tozz plan,zz youzz planzz tozz fail".zz 2)zz Notzz understandingzz thezz
environmentzz orzz focusingzz onzz results.zz Planningzz teamszz mustzz payzz attentionzz tozz
changeszz inzz thezz businesszz environment,zz setzz meaningfulzz priorities,zz andzz understandzz
thezz needzz tozz pursuezz results.zz There'szz alwayszz constantzz changeszz inzz thezz worldzz
andzz thesezz planningzz teamszz needzz tozz learnzz howzz tozz pivotzz andzz adapt.
Herezz arezz somezz ofzz thezz implicationszz ofzz thiszz inadequatezz strategiczz ISzz planning.zz
1)zz Strategiczz Planningzz Contextzz -zz Thezz contextzz ofzz strategiczz planningzz involveszz
thezz needszz ofzz thezz businesszz organization,zz includingzz thezz needzz forzz thezz organizationzz
tozz ensurezz thatzz itszz operationszz properlyzz matchzz thezz conditionszz ofzz thezz market.zz 2)zz
Strategiczz Planningzz andzz Organizationalzz Performancezz -zz Strategiczz planningzz directlyzz
impactszz thezz organizationalzz performance.zz Thezz levelzz ofzz organizationalzz performancezz
directlyzz dependszz onzz thezz levelzz ofzz performancezz ofzz thezz managers.zz Aszz anzz ITzz
professional,zz Izz wouldzz youzz explainzz thezz importancezz ofzz strategiczz ISzz planningzz byzz
evaluatingzz individualzz projectszz orzz groupszz ofzz projectszz forzz thezz purposezz ofzz
choosingzz whichzz tozz implementzz mightzz includezz azz numberzz ofzz factors.zz Whenzz
selectingzz amongzz competingzz projectzz alternatives,zz additionalzz projectzz factorszz thatzz
mightzz bezz reviewedzz andzz comparedzz includezz costs,zz benefitszz andzz risks.zz Whilezz thezz
exactzz parameterszz ofzz thesezz factorszz mightzz notzz bezz knownzz withzz certainty,zz estimateszz
canzz bezz comparedzz tozz evaluatezz differences.zz Onezz organizationzz thatzz Izz believezz doeszz
notzz conductzz adequatezz strategiczz ISzz planningzz iszz azz smallzz retailzz storezz inzz myzz
hometown.zz Thezz reasonszz whyzz thiszz typezz ofzz planningzz mightzz notzz bezz donezz
appropriatelyzz orzz atzz allzz couldzz bezz becausezz ofzz azz lackzz ofzz resourceszz orzz knowledge.zz
Smallzz businesseszz oftenzz havezz limitedzz resourceszz andzz mayzz prioritizezz otherzz
operationalzz expenseszz overzz investingzz inzz strategiczz ISzz planning.zz Additionally,zz thezz
managementzz teamzz mayzz notzz havezz thezz knowledgezz orzz expertisezz tozz understandzz
thezz importancezz andzz benefitszz ofzz strategiczz ISzz planning.
Thezz implicationszz ofzz thiszz inadequatezz strategiczz ISzz planningzz couldzz bezz severe.zz
Withoutzz properlyzz planningzz forzz ISzz projects,zz thezz organizationzz mayzz wastezz timezz
andzz moneyzz onzz initiativeszz thatzz dozz notzz alignzz withzz theirzz overallzz businesszz
strategy.zz Theyzz mayzz alsozz misszz opportunitieszz tozz improvezz theirzz operationszz orzz
gainzz azz competitivezz advantagezz inzz theirzz industry.zz Moreover,zz withoutzz appropriatezz
strategiczz ISzz planning,zz thezz organizationzz mayzz notzz bezz preparedzz tozz addresszz
potentialzz securityzz threatszz orzz adaptzz tozz changingzz technologyzz trends.
Aszz anzz ITzz professional,zz Izz wouldzz explainzz thezz importancezz ofzz strategiczz ISzz
planningzz aszz azz criticalzz factorzz forzz businesszz success.zz Strategiczz ISzz planningzz enableszz
anzz organizationzz tozz assesszz theirzz currentzz capabilities,zz identifyzz areaszz forzz
improvement,zz andzz determinezz thezz mostzz impactfulzz ISzz projectszz tozz pursue.zz Byzz
aligningzz ISzz projectszz withzz overallzz businesszz objectives,zz anzz organizationzz canzz
maximizezz theirzz returnzz onzz investmentzz andzz achievezz long-termzz success.zz
Additionally,zz strategiczz ISzz planningzz helpszz tozz ensurezz thatzz anzz organizationzz iszz
preparedzz tozz addresszz potentialzz riskszz andzz adaptzz tozz changingzz technologyzz trends.zz
Investingzz inzz strategiczz ISzz planningzz iszz notzz onlyzz essentialzz forzz thezz successzz ofzz
individualzz projectszz butzz alsozz forzz thezz overallzz successzz ofzz thezz organization.zz Therezz
arezz severalzz reasonszz whyzz anzz organizationzz mightzz notzz conductzz adequatezz strategiczz
informationzz systemzz (IS)zz planning.zz Twozz possiblezz reasonszz arezz azz lackzz ofzz
awarenesszz orzz understandingzz andzz resistancezz tozz change.zz Thezz organization'szz
leadershipzz mayzz notzz fullyzz understandzz thezz importancezz ofzz strategiczz ISzz planningzz
orzz mayzz notzz havezz thezz necessaryzz expertisezz tozz carryzz outzz thezz planningzz processzz
effectively.zz Thezz organizationzz mayzz havezz azz culturezz thatzz resistszz change,zz andzz thiszz
mayzz makezz itzz difficultzz tozz introducezz newzz ideaszz orzz systems.
Thezz implicationszz ofzz inadequatezz strategiczz ISzz planningzz canzz bezz significant.zz Suchzz
aszz wastedzz resourceszz andzz lostzz opportunities.zz Anzz organizationzz mayzz endzz upzz
investingzz inzz ITzz systemszz thatzz dozz notzz alignzz withzz itszz overallzz strategyzz orzz thatzz
dozz notzz providezz thezz expectedzz benefits.zz Withoutzz azz strategiczz ISzz plan,zz thezz
organizationzz mayzz misszz outzz onzz opportunitieszz tozz leveragezz technologyzz tozz gainzz azz
competitivezz advantagezz orzz improvezz itszz operations.Aszz anzz ITzz professional,zz Izz wouldzz
explainzz thezz importancezz ofzz strategiczz ISzz planningzz byzz highlightingzz somezz ofzz thezz
benefits:zz alignmentzz withzz businesszz objectives,zz prioritizationzz ofzz projects,zz
identificationzz ofzz opportunities,zz andzz riskzz management.zz Izz wouldzz havezz tozz sayzz
thatzz afterzz readingzz thiszz week'szz lessonzz andzz findingzz outzz thatzz 70%zz ofzz thezz timezz
peoplezz havezz failedzz tryingzz tozz createzz anzz informationzz systemzz thatzz workszz properlyzz
andzz doeszz whatzz waszz forecasted.zz Thatzz thezz bestzz advicezz iszz tozz trustzz thezz processzz
andzz tozz gozz overzz itzz withzz azz fine-toothedzz comb.zz Wezz arezz learningzz thiszz andzz itzz
haszz beenzz taughtzz tozz tryzz tozz makezz thiszz azz success.zz Izz knowzz thatzz itzz waszz saidzz
thatzz wezz arezz nowzz herezz tozz makezz proszz inzz thesezz nextzz fivezz weekszz butzz alsozz
wezz havezz thezz blueprintszz andzz itzz soundszz likezz ifzz youzz followzz thezz trackszz youzz
mayzz justzz fallzz intozz thatzz 30%zz thatzz havezz azz successfulzz planzz thatzz goeszz tozz thezz
endzz andzz helpszz thezz business.zz Onezz problemzz withzz havingzz anzz inadequatezz ISzz planzz
iszz failurezz ofzz course.zz Itzz costzz moneyzz tozz evenzz tryzz tozz createzz andzz ifzz youzz failzz
tozz makezz azz successfulzz ISzz thenzz thatzz moneyzz iszz lostzz andzz goingzz backzz tozz thezz
drawingzz boardzz couldzz causezz reluctance.zz Withzz that,zz itzz couldzz endzz upzz keepingzz
thatzz businesszz inzz thezz Stonezz Agezz sozz tozz speak.zz Atzz thezz pacezz thatzz techzz iszz
movingzz forwardzz beingzz leftzz behindzz iszz azz realzz thingzz andzz itzz couldzz happenzz fast.zz
Thezz worldzz ofzz healthcarezz iszz azz primezz examplezz ofzz thezz typezz ofzz organizationzz
thatzz doeszz notzz adequatelyzz conductzz strategiczz informationzz systemzz (IS)zz planning,zz
morezz specificallyzz HMOszz likezz whatzz Izz have,zz Kaiser.zz Inzz thezz lastzz fewzz yearszz
Kaiserzz haszz madezz leapszz forwardzz inzz sectionszz ofzz theirzz technologyzz use,zz likezz
creatingzz anzz appzz andzz allowingzz forzz accesszz tozz medicalzz recordszz andzz appointmentszz
online.zz However,zz hugezz portionszz ofzz yourzz healthzz datazz arezz stillzz notzz accessiblezz
viazz theirzz newzz technologyzz andzz manyzz ofzz theirzz doctorszz andzz staffzz stillzz strugglezz
tozz usezz thezz system,zz creatingzz manyzz unnecessaryzz pointszz ofzz contactzz forzz thezz
members.zz Somezz reasonszz whyzz thiszz typezz ofzz planningzz mightzz notzz bezz donezz
appropriatelyzz orzz atzz allzz arezz thatzz ISzz planningzz iszz longzz termzz andzz manyzz peoplezz
wantzz immediatezz results,zz implementingzz azz newzz systemzz iszz timezz consumingzz andzz
costlyzz andzz itzz iszz difficultzz forzz peoplezz tozz adapt.
Ifzz ISzz planningzz iszz notzz donezz properlyzz thezz finalzz desiredzz resultzz cannotzz bezz
accomplished.zz Ifzz thezz humanzz resourceszz aspectzz iszz notzz properlyzz accountedzz forzz
thenzz thezz projectzz implementationzz willzz bezz azz disaster.zz Effectivezz Informationzz Systemzz
Planningzz requireszz anzz in-depthzz selectionzz criterion,zz azz clearzz setzz ofzz objectives,zz
andzz tozz bezz assessedzz forzz real-worldzz applicationzz andzz costzz effectiveness.zz Aszz anzz
ITzz professional,zz Izz wouldzz tellzz anzz organizationzz thatzz azz strategiczz planzz iszz azz
frameworkzz thatzz guideszz anzz organizationzz inzz makingzz decisionszz andzz implementingzz
solutionszz thatzz createzz meaningfulzz value,zz supportzz thezz businesszz strategy,zz andzz meetzz
organizationalzz goals.zz Itzz focuseszz onzz thezz ITzz vision,zz processes,zz organization,zz andzz
infrastructure,zz thezz what'szz andzz when'szz ofzz aligningzz ITzz withzz itszz businesszz goalszz
andzz increasingzz ITzz capability.zz Anzz ITzz strategyzz iszz azz processzz notzz azz one-timezz
event.zz Yourzz strategyzz shouldn’tzz bezz savedzz onzz write-oncezz storage;zz Itzz mustzz bezz
revisedzz onzz azz regularzz basis.zz Azz strategiczz planzz shouldzz allowzz forzz updates,zz andzz
itzz mustzz adaptzz tozz changeszz inzz thezz market.zz Azz strategiczz planzz considerszz whatzz
thezz futurezz mayzz holdzz andzz alignszz ITzz andzz businesszz resourceszz todayzz tozz supportzz
thatzz vision.zz Byzz regularlyzz reconsideringzz whatzz thezz futurezz shouldzz lookzz like,zz youzz
canzz makezz smallzz manageablezz coursezz correctionszz ratherzz thanzz havingzz tozz “rightzz
thezz ship”zz whenzz unexpectedzz changezz occurs.zz Izz usedzz tozz workzz forzz azz windowzz
andzz glasszz saleszz andzz installationzz businesszz inzz Bremerton.zz Therezz iszz anzz interestingzz
thingzz happeningzz there;zz thezz olderzz generationzz ofzz momzz andzz popzz windowzz shopszz
havezz retiredzz allzz overzz thezz peninsula.zz Mostzz allzz thezz glazierszz havezz hadzz tozz takezz
jobszz withzz manufacturerszz orzz constructionzz firmszz instead.zz Thatzz shop,zz thezz onezz Izz
workedzz for,zz iszz left.zz It'szz leftzz becausezz itzz isn'tzz azz momzz andzz pop,zz it'szz anzz sCorpzz
andzz it'szz parent-storezz iszz inzz Lakewoodzz azz fewzz mileszz away.zz Thezz problemzz thoughzz
iszz thatzz nowzz allzz thatzz businesszz onzz thezz peninsulazz haszz onezz placezz tozz turnzz tozz
ifzz theyzz wantzz tozz stickzz withzz localzz business,zz andzz thatzz onezz littlezz shopzz haszz notzz
gottenzz withzz thezz program.zz Izz leftzz becausezz Izz canzz seezz wherezz itzz iszz going.
Thezz amountzz ofzz businesszz they'rezz aboutzz tozz absorbzz meanszz theyzz cannotzz possiblyzz
thinkzz thatzz schedulingzz donezz onzz azz white-boardzz iszz goingzz tozz keepzz working.zz Thezz
glazierszz leavingzz inzz thezz morningzz withzz azz couplezz jobszz andzz azz handzz writtenzz notezz
wherezz tozz gozz iszz notzz goingzz tozz keepzz working.zz Thezz rowszz ofzz hardcopyzz archiveszz
ofzz windowzz orderszz arezz notzz goingzz tozz keepzz working.zz Izz canzz tellzz youzz morezz
thanzz twozz reasonszz whyzz itzz isn'tzz done;zz butzz we'llzz gozz withzz that.zz Thezz agezz andzz
knowledgezz ofzz thezz staffzz comezz intozz consideration;zz therezz arezz somezz muchzz olderzz
simplerzz tradesmenzz whozz arezz inzz theirzz tradeszz becausezz they'rezz notzz tech-savvyzz andzz
it'szz hardzz forzz managementzz tozz forcezz themzz tozz utilizezz newzz tech.zz Thezz otherzz
reasonzz iszz thezz costzz [andzz effort]zz itzz iszz goingzz tozz takezz tozz convertzz thezz entirezz
business.zz
Thezz implicationszz Izz predictzz willzz bezz theyzz willzz bezz overwhelmedzz andzz havezz anzz
incrediblezz turnoverzz ofzz stressedzz outzz andzz confusedzz employeeszz tryingzz tozz keepzz
organizedzz inzz thezz chaoszz ofzz archaiczz businesszz modeling.zz Atzz somezz pointzz Izz
imaginezz thezz largerzz officezz inzz Lakewoodzz willzz *have*zz tozz bringzz inzz azz newzz storezz
managerzz willingzz tozz gozz throughzz thezz conversionzz processzz orzz riskzz shutteringzz thatzz
branchzz duezz tozz employmentzz issueszz andzz lackzz ofzz abilityzz tozz completezz contracts.zz
Ifzz Izz werezz theirzz ISzz professional,zz I'dzz bezz startingzz NOWzz tozz leanzz intozz thezz
managerzz therezz tozz upgradezz tozz digitalzz systemszz beforezz itzz getszz toozz complicated.zz
Theyzz needzz azz schedulingzz system,zz theyzz needzz azz filingzz system,zz theyzz needzz orderzz
trackingzz sozz customerszz knowzz alongzz thezz wayzz howzz thingszz arezz goingzz andzz don'tzz
needzz tozz callzz intozz thezz officezz everyday,zz theyzz needzz portablezz workzz tabletszz forzz
thezz glazierszz tozz keepzz trackzz ofzz whatzz orderzz goeszz tozz whichzz house,zz andzz it'dzz
probablyzz bezz fantasticzz ifzz allzz ofzz thatzz tiedzz inzz togetherzz andzz cross-referencedzz
itself.zz Anzz organizationzz thatzz Izz knowzz needszz tozz conductzz adequatezz strategiczz
informationzz systemszz ISzz planningzz iszz thezz companyzz Izz usedzz tozz workzz for.zz Theyzz
arezz azz minimalzz companyzz servicingzz thezz Upstatezz ofzz SCzz forzz heating,zz air,zz
electrical,zz andzz plumbingzz needszz forzz overzz 50zz years.zz But,zz theyzz stillzz dozz thingszz
thezz oldzz way,zz andzz whenzz mentioningzz tryingzz tozz improvezz thezz business,zz thinkingzz
forzz thezz betterzz andzz updatingzz iszz likezz chiselingzz azz squarezz stonezz intozz azz ballzz
shape.zz Onezz reasonzz wouldzz bezz thezz needzz forzz morezz understandingzz ofzz thezz benefitszz
ofzz planning;zz somezz feelzz likezz planningzz iszz extrazz andzz gozz withzz thezz flow.zz Itzz
mustzz havezz workedzz backzz inzz thezz 80s,zz butzz wezz arezz inzz thezz 21stzz century;zz timezz
tozz makezz azz changezz forzz thezz better.zz Thezz implicationzz ofzz thezz planningzz iszz missingzz
outzz onzz allzz thezz opportunitieszz forzz employeeszz thatzz camezz inthezz properzz placementzz
forzz everyonezz andzz whatzz theyzz bringzz tozz thezz table.zz Also,zz thezz outsidezz chanceszz
forzz thezz companyzz tozz helpzz growzz arezz likezz thezz wayzz technologyzz iszz nowzz
increasing.zz Theyzz havezz lostzz moneyzz andzz customerszz duezz tozz notzz up-to-datezz
technologyzz andzz notzz havingzz azz backupzz plan.zz Aszz anzz ITzz professional,zz Izz wouldzz
explainzz thatzz havingzz strategiczz ISzz planningzz iszz crucial.zz Theyzz wouldzz keepzz thezz
companyzz upzz tozz datezz inzz technologyzz thatzz wouldzz benefitzz thezz companyzz andzz thezz
customers.zz Moneyzz andzz preciouszz timezz arezz notzz wastedzz onzz stuffzz thatzz wezz thinkzz
willzz benefit,zz butzz thezz ITzz professionalzz doeszz thezz planningzz andzz researchzz forzz them.zz
Izz workzz forzz anzz insurancezz companyzz andzz itzz seemszz aszz thoughzz theirzz informationzz
systemszz arezz azz bitzz outdated.zz Itzz seemszz aszz thoughzz allzz ofzz thezz softwarezz iszz
alwayszz runningzz toozz slowzz orzz doesn’tzz seemzz ablezz tozz handlezz thezz trafficzz forzz allzz
ofzz thezz individualzz brokers.zz Youzz wouldzz thinkzz thatzz withzz allzz thezz money,zz thezz
insurancezz companieszz havezz thatzz theyzz wouldzz bezz ablezz tozz havezz azz reallyzz goodzz
ITzz departmentzz thatzz willzz keepzz nicezz smoothzz runningzz insurancezz applications,zz andzz
insurancezz policieszz butzz that’szz notzz thezz case.zz Izz thinkzz ifzz theyzz focusedzz onzz creatingzz
azz goodzz interfacezz forzz peoplezz tozz successfullyzz submitzz businesszz thatzz itzz wouldzz
makezz thezz processzz azz lotzz easier.zz Izz believezz thatzz thezz employerzz Izz workzz forzz
currentlyzz doeszz azz lotzz ofzz planning,zz butzz notzz reallyzz well,zz theyzz tryzz tozz havezz azz
planzz setzz basedzz onzz priorzz peopleszz abilities,zz wherezz aszz theyzz bringzz azz wholezz newzz
crewzz intozz thezz mix,zz andzz thinkzz logicallyzz whilezz thiszz shouldzz workzz becausezz therezz
arezz thiszz manyzz people.zz Itzz doeszz notzz workzz likezz plugzz inzz playzz inzz thiszz industry,zz
especiallyzz whenzz itzz comeszz tozz havingzz tozz trainzz andzz getzz everyonezz caughtzz upzz tozz
speed.zz Planningzz thiszz outzz andzz trainingzz themzz inzz wouldzz makezz morezz sensezz tozz
keepzz thezz currentzz schedule.zz Theyzz alsozz dozz notzz takezz intozz considerationzz thezz otherzz
planningzz suchzz aszz breakszz andzz weekends,zz peoplezz dozz havezz azz lifezz outsidezz ofzz
workzz andzz theyzz planzz whatzz suitszz themzz notzz thezz employee,zz thiszz tozz mezz iszz
somethingzz Izz frownzz uponzz aszz Izz worryzz aboutzz myzz schedulezz first,zz thenzz workzz
comeszz second.zz Sozz Theyzz havezz tozz takezz inzz consideration,zz Ifzz Izz havezz azz secondzz
job,zz orzz Izz havezz somethingzz elsezz thatzz prioritizeszz myzz timezz ofzz signifigance,zz thenzz
thatzz takeszz firstzz priority,zz whichzz inzz thatzz casezz makeszz mezz notzz availablezz onzz yourzz
schedule.zz Implicationszz onzz thiszz ideazz arezz thatzz thezz employerszz firstzz thoughtzz iszz
theirzz scheduleszz andzz timelines,zz notzz thezz employees,zz takezz allzz employeeszz andzz hashzz
itzz outzz tozz fitzz everyone,zz dozz notzz planzz tozz fitzz thezz job,zz Izz aszz azz personzz dozz notzz
workzz onzz thezz Izz havezz tozz askzz tozz makezz timezz work,zz Izz willzz makezz timezz workzz
forzz me,zz andzz ifzz itzz iszz withoutzz thatzz employer,zz sozz bezz it.zz Strategiczz ISzz planningzz
aszz anzz ITzz professional,zz thatzz iszz somethingzz thatzz Izz wouldzz sayzz ifzz itzz iszz
maintenance,zz itzz iszz simple,zz keepzz azz schedulezz forzz everythingzz tozz workzz onzz azz
dailyzz basis,zz nowzz aszz forzz unplannedzz work,zz keepzz timezz setzz asidezz tozz dealzz withzz
thosezz circumstances,zz theyzz willzz alwayszz bezz present,zz butzz timezz mustzz bezz allowedzz
forzz this.zz Contingencyzz planningzz iszz somethingzz tozz alwayszz havezz available,zz becausezz
thenzz youzz arezz alwayszz readyzz forzz almostzz everyzz situationzz takenzz somethingzz doeszz
notzz gozz tozz plan,zz whichzz almostzz alwayszz happens.zz Borders,zz thezz formerzz bookstorezz
chain,zz struggledzz tozz competezz withzz onlinezz retailerszz likezz Amazon.zz Borderszz didzz
notzz investzz inzz thezz developmentzz ofzz anzz onlinezz platformzz andzz insteadzz focusedzz onzz
expandingzz itszz physicalzz stores.zz Thiszz strategyzz provedzz ineffectivezz aszz thezz risezz ofzz
e-commercezz ledzz tozz azz declinezz inzz physicalzz bookzz saleszz andzz eventuallyzz ledzz tozz
Borderszz filingzz bankruptcy.zz Anyzz remainingzz Borderszz werezz purchasedzz byzz otherzz
companieszz andzz slightlyzz revampedzz (whichzz arezz mostlyzz overseas).zz Borderszz failedzz
inzz azz lackzz ofzz diversificationzz becausezz theyzz hadzz nozz otherzz revenuezz otherzz thanzz
physicalzz bookszz andzz periodicals.zz Considerzz Amazon,zz theyzz sellzz physicalzz bookszz
andzz Kindlezz books.zz Therezz arezz severalzz reasonszz anzz organizationzz mayzz notzz bezz
conductingzz adequatezz strategiczz planning:zz
Anzz organizationzz thatzz lackszz azz clearzz visionzz andzz missionzz statementzz forzz
itszz ITzz departmentzz mayzz lackzz adequatezz planning.zz Thezz organizationzz shouldzz
havezz azz clearzz rolezz inzz whatzz technologyzz playszz inzz achievingzz itszz overallzz
objectives.zz
Anzz organizationzz thatzz doeszz notzz regularlyzz assesszz thezz effectivenesszz ofzz itszz
ITzz systemszz andzz processeszz mayzz bezz inadequate.zz Anzz organizationzz mayzz
misszz opportunitieszz tozz improvezz efficiencyzz andzz productivity.zz
Azz fewzz implicationszz ofzz inadequatezz strategiczz planningzz arezz missedzz opportunities,zz
inefficientzz usezz ofzz resources,zz inabilityzz tozz adaptzz tozz change,zz andzz lackzz ofzz
accountability.zz
Aszz anzz ITzz professional,zz Izz wouldzz explainzz thezz importancezz ofzz strategiczz ISzz
planningzz forzz identifyingzz andzz selectingzz ISzz projectszz inzz thezz followingzz ways:
Aligningzz ITzz withzz businesszz objectives.zz Thiszz ensureszz ITzz projectszz arezz
focusedzz onzz achievingzz specificzz businesszz goals.zz
Managingzz risks.zz Thiszz helpszz byzz identifyingzz potentialzz riskszz andzz developingzz
azz planzz tozz mitigatezz them.zz
Students also viewed