1 / 1100%
VPNsi arei ai greati andi usefuli tool.i i VPNsi helpedi mei andi thousandsi
ofi peoplei worki fromi homei duringi thei pandemic.i i However,i therei
arei waysi ini whichi thei VPNi mighti noti bei asi securei asi youi thinki iti is.i i
Toi starti therei isi differenti modesi fori thei VPNi configuration.i i Therei
isi tunneli modei andi transporti mode.i i Tunneli modei willi encrypti thei
entirei packeti whilei transporti modei thei headersi ofi thei packetsi arei
noti encrypted.i i Thisi willi allowi someonei toi seei wherei thei packeti isi
comingi fromi andi goingi to.i i Also,i thei otheri sidei ofi thei VPNi mayi noti
bei secured.i i Ifi thei networki youi arei connectingi toi hasi beeni
compromisedi theni youri datai cani bei readi asi well.i i Toi starti toi
mitigatei thesei concernsi youi shouldi alwaysi havei youri VPN'si seti toi
tunneli modei andi encrypti thei entirei packet.i i Anotheri thingi toi
increasei securityi isi havei ai securedi networki withi firewallsi andi IPS.i i
Penetrationi testingi hasi becomei morei commoni asi thei threati
landscapei hasi changed.i i Withi morei andi morei applicationsi ai
companyi usesi thei attacki surfacei isi continuingi toi grow.i i
Penetrationi testi cani showi wherei improvementsi shouldi bei madei
toi bei betteri secured.i i Therei arei lawsi abouti VPNs.i i Somei countriesi
outlawi thei usei ofi VPNs.i i Thei unitedi statesi doesi noti prohibiti thei usei
ofi VPNsi buti ifi youi arei ini anotheri countryi youi shouldi makei surei thati
VPNsi arei legali beforei usingi them
Students also viewed